Gå til sidens hovedinnhold

Lokalsamfunnsutvalg (LSU) som en viktig del av nærdemokratiet i nye Asker

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er en kortversjon av høringsuttalelsen om LSU som Stein Dyre Berge har sendt til sekretariatet for nye Asker. Fullstendig høringsuttalelse kan fås ved henvendelse til Stein ved mail: sdb@crust.no.

LSU  - et bindeledd

LSU skal være bindeleddet mellom innbyggerne og alle offentlige organer som har myndighet i det enkelte lokalområdet. LSU skal være langt mer enn et byråkratisk organ.

Det skal utgjøre en reell forskjell mellom innbyggerne i lokalområdet, og alle kommunale organer, og eksterne myndigheter.

Nye Asker må legge ressurser i å gi LSU den myndighet og status, som ikke tidligere er gitt noe lokalt organ. Det er kun en start å vedta opprettelse av LSU’er.

Det er heller ikke nok å bevilge en sum penger i året. Det må vedtas en plan, for å gi LSU tilstrekkelig sats fra hoppkanten, for å sikre et langt og godt svev, minimum i de 2 første årene – frem til første evaluering.

Politikere på alle nivå må kurses om LSU

LSU blir direkte underlagt hovedutvalg for Medborgerskap. Dette bør også åpne kontakt med de andre 4 hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Det må lages faste møteplasser mellom LSU og politikerne.

Alle politikerne på alle nivåer må kurses om LSU, og gi dem den respekt de trenger og fortjener.

Alle kommunens ledere på alle nivåer må også kurses om LSU, deres mandat og betydning i hvert sitt lokalområde. Dette vil også bidra til å høyne respekten og den nye statusen til LSU, og kjennskapet til lokalområdet.

Dette henger også sammen med de kommunale tjenestene som skal etableres på Innbyggertorgene. Det legges opp til at LSU kan være med på utforming av reguleringsplaner innen sitt lokalområde. Da må LSU inviteres med i starten av prosessene.

Innbyggertorgene

LSU vil ha sin kontorplass på Innbyggertorget, og mye av virksomheten vil være her. Daglig leder for LSU bør i noen grad være med i arbeidet på Innbyggertorget. Det bør gis mulighet for god kontakt med all kommunal virksomhet i lokalområdet.

Dette gjelder spesielt barnehager og skoler (oppvekstområder), og eldreomsorg. Det bør avtales minst et møte i året for å bli kjent med hverandres oppgaver og roller.

Hvert LSU gjør seg kjent med alle lag og foreninger innen lokalområdet. LSU skal selv ta kontakt med den enkelte enhet, gjerne ut fra den kartlegging som er gjort.

Tilsvarende gjelder for næringslivet innen lokalområdet. Dette skal bygge på gjensidig nytte og interesse, og ikke være noe pliktløp.

Ta i mot personer som tenker nytt

Personer som ønsker å gjøre noe nytt, skal gis mulighet og støtte. LSU skal ta vel imot alle som har spørsmål eller forslag til aktiviteter eller prosjekter innen lokalområdet.

Heggedal er foreslått som et av 3 steder i nye Asker som skal få LSU.

Det spesielle med Heggedal er Heggedal Nærmiljøsentral (H-NMS), som gjennom 10 år har vært en avgjørende kraft for å utvikle Heggedal, sammen med de fleste innbygger-relaterte organisasjonene i Heggedal.

H-NMS er en frivillig organisasjon, innen familien av Frivillighetssentraler (betalt av stat og kommune).

Det er nok å nevne Heggedalsposten (startet i 2007), sykkelparken (se bilde), og treningsparken i Kloppedalen.

H-NMS er en viktig drivkraft

H-NMS har vært og er i noen grad engasjert/støttet av de ulike organisasjonene i Heggedal. I tillegg er H-NMS koordinator for utbyggingen i Heggedal sentrum, trafikksikkerhet, og flere andre områder. H-NMS har også vært en drivkraft i etableringen av Heggedal Innbyggertorg.

Det er avgjørende at Heggedal LSU (H-LSU) ikke tar oppgaver fra H-NMS som denne organisasjonen håndterer utmerket i dag. Disse 2 organisasjonene må ha et nært samarbeid, med jevnlige møter.

I saker hvor det er tvil om hvilken organisasjon som tar ansvaret for en gitt sak, avklarer de dette seg imellom.

Disse 2 organisasjonene skal ha vært sitt hovedfokus. H-NMS fortsetter sitt arbeid som tidligere, innen de rammer de har hatt til nå. Det som er bygget opp, skal ha all den støtte det fortjener.

H-LSU bør ha sin basis i de oppgavene som er beskrevet her (forholdet til hele nye Asker og eksterne myndigheter), tilpasset Heggedal.

Må gis større formell slagkraft

H-NMS har i årenes løp også ivaretatt spørsmål koplet til kommunale og eksterne myndigheter, ut fra de behov og prioriteringer som styret for H-NMS har vedtatt. Det er ingen hemmelighet at dette – til tider – har vært utfordrende.

H-LSU må gis langt større formell slagkraft enn det H-NMS har opplevd, som den frivillige organisasjonen den er.

Tofte og Spikkestad er de 2 andre stedene i nye Asker som skal få LSU. Info om stedene viser yrende aktiviteter, hver med sin egen kultur.

Det er nærliggende å tro at når hvert sted får sitt LSU, så er det LSU-ene selv som bestemmer hvilke oppgaver som skal prioriteres. Disse kan kanskje bli inspirert av H-NMS og det som beskrives i notatet.

LSU må ha kontakt med veimyndighetene.
Vi i Heggedal har mange spørsmål og saker gjennom 10-år, hvor vi har møtt et arrogant veivesen som ikke viser noen interesse for lokalt engasjement (spes. trafikksikkerhet), utover intetsigende, formelle svarbrev. Her er det nødvendig å fortelle veimyndighetene at deres oppgave er å bidra til bedre lokalsamfunn – ved et samarbeid. Dette gjelder også større prosjekter (som GS-veier), hvor kommunen er regulerings-myndighet.

LSU må ha kontakt med samferdselsmyndigheter. Dette gjelder tog, buss og båt. I saker som direkte gjelder det enkelte lokalområdet, skal vedkommende LSU bli invitert med. Det bør gjøres kjent hos de ulike samferdselsmyndighetene, og blant de ulike aktørene innen samferdsel, at de enkelte LSU kan bidra med positive innspill, etter å ha blitt informert i god tid om planer og endringer.

LSU må ha kontakt med politiet.
Erfaringer med politiet er gode, men kontakten mellom LSU og relevant politi-myndighet bør formaliseres, for å sikre et godt samarbeid. 

LSU kan ha kontakt med NAV.
Det er i dag store grupper som faller utenfor arbeidslivet. LSU vil etter hvert sitte på unik og bred kunnskap om sitt lokalområde. Kanskje kan LSU formidle kontakt med ulike deler av lokalområdet, for praksis og trening for interesserte, som ønsker et engasjement – lite eller stort. 

Valg av LSU-medlemmene.
Rådmannen foreslår en stedsanalyse for å kartlegge lokalområdets engasjement, som et grunnlag for oppstart av LSU-et. Denne kan danne grunnlaget for prosessen om valg av medlemmer til LSU.

Valgkomiteen kan f. eks bestå av inntil 5 personer. Valgkomiteen er en nøkkel i dette valget. Videre foreslås det avstemning ved valg av medlemmer til LSU. Både valget av valgkomiteen og valget av LSU står nærmere forklart i høringsuttalelsen. Det er en krevende, men nødvendig prosess, for å sikre et demokratisk valg. Prosessen kan også øke kjennskapet og interessen for LSU.

Organisering og styring

LSU organiseres som et styre, hvor lederen velges blant og av LSU-medlemmene. Det bør legges vekt på hvilket saksområde det enkelte medlem kan ha som sitt felt, og hvilken rolle hver enkelt bør ha. LSU-styret velger sin daglige leder, som er underlagt LSU-styret.

Personalressurser og økonomi til LSU.
Det settes av et årsverk til hver LSU. Skal nye Asker lykkes med LSU, slik mange dokumenter fremhever, må det ansettes en godt kvalifisert person som daglig leder, med ansvar som sekretær og saksbehandler, og – etter hvert – med godt kjennskap til alle deler av lokalområdet.

Det er også avgjørende at denne personen ansettes etter at LSU er etablert, slik at LSU-medlemmene har avgjørende innflytelse over ansettelsen.

Dette er nødvendig for tilliten mellom LSU-medlemmene og daglig leder i LSU-et. Daglig leder skal ha sin fulle oppmerksomhet på LSU-arbeidet. Vedkommende skal også bruke noe tid på Innbyggertorget, for å sikre et godt samarbeid mellom LSU og Innbyggertorget.

Rådmannen forslår et fast beløp på ½ mill til hver LSU. En alternativ modell er å bevilge et fast beløp til hver innbygger innen hvert lokalområde, f. eks kr 125 (avrundet til nærmeste 100-de innbygger). Restriksjonene for bruk av midlene følger Rådmannens forslag, men de skal ikke gå til lønn, heller ikke til daglig leder.

Bruk av pengene følger kommunes reglement. Penger er alltid et viktig middel for engasjement. Hensikten med at tilskuddet skal avhenge av antall innbyggere, er at alle deler av lokalsamfunnet vil få en gulrot å strekke seg etter, som kan resultere i et større engasjement.

Nærdemokrati – en spennende reise i Nye Asker

Demokrati under press

Vi trenger mer penger til kommunen  

Kommentarer til denne saken