Politikerne har intensjoner, og ny energi før valgkamp, men de neste månedene kan det komme vedtak med langtrekkende følger.

Naturavtalen fra Montreal COP15 (også kjent som FNs konferanse om biologisk mangfold, var det femtende partsmøtet til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), i desember inneholder mål som betyr mye for vassdrag:

 • Arealforvaltning med naturen i sentrum
 • 30 % restaurering
 • 30 % vern og bevaring
 • Grønne byer
 • Naturhensyn i alle sektorer
 • Næringsliv og naturrisiko

Stortingsmelding skal lages i 2024. Norges handlingsplaner skal presenteres på COP16 (FNs 16-ende konferanse om biologisk mangfold) i 2024.

Askers strategier for å forbedre naturmangfold er på høring. En meget leseverdig "temaplan naturmangfold" er utarbeidet av dyktige fagfolk i kommunen. 12 av 23 strategier har relevans til vassdrag:

 • Prioritere natur og klima like høyt som andre samfunnshensyn og interesser i arealforvaltningen
 • Høy terskel for å gi dispensasjoner som medfører inngrep i verdifull natur
 • Gjennomgå planer for å avdekke manglende hensyn til natur, slik at planer kan endre.
 • Arbeide aktivt for å oppnå god økologisk tilstand i vannforekomstene
 • Aktivt følge opp og bidra til gjennomføring av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
 • Stanse forringelse av kantsoner og tap av naturtyper og sårbare arter knyttet til vann
 • Bevare og restaurere naturområder og sammenhengende naturkorridorer for å sikre at våre økosystemer er robuste mot framtidens klimaendringer
 • Bruke naturbaserte løsninger som et verktøy for å tilpasse oss klimaendringene
 • Unngå å bygge ned karbonrike arealer og bidra til CO₂ balanse
 • Bidra til forvaltning som verner om og sikrer naturmangfoldet
 • Heve kunnskapen om naturmangfoldet
 • Samarbeide med frivilligheten, næringslivet, offentlig virksomhet, akademia

Politikerne får kommuneplanens arealdel til ny vurdering i mars, med mulighet for vurderinger i lyset av Naturavtalen COP15 og temaplan naturmangfold.

Asker, som foregangskommune, kan bidra til at Norge kan rapportere en endring og forbedring.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

Utbyggere og arkitektene bør vurdere sine konsepter på nytt og søke etter vinn-vinn løsninger med forståelse for naturens egenverdi og unngå økonomitap som følger av krav til naturrestaurering.

Les også: Ikke ta marka fra oss! Årosmarka er nok utbygd nå

Saksbehandlerne i kommunen må hjelpe utbyggere og politikere ved å returnere saker for videre bearbeiding.

Les også

Aksjon Ja til Bevaring av Årosmarka: La oss få beholde marka vår

Skjøtselsplaner er ingen garanti for at smale, sårbare kantsoner bevares mot utsiktshogst, erosjon, flom, leirskred. Det er byggenes plassering i forhold til de blågrønne strukturene som gir uttelling for å oppnå målene og strategiene.

Respekt for lover, forskrifter og statlige føringer tilsier handlinger i henhold til strategiene.

Asker Elveforum har vinn-vinn forslag for arealplan og reguleringer under arbeid:

 • Follestad D tas ut
 • Ravinedalen ved Kathrineåsen bevares
 • Hegga – noe utbyggingsareal tas ut
 • Neselvas utløp naturrestaureres
 • Naturvernsonen ved Bondivann økes ved Bondilia
 • Justere plassering/form på kontorbygg og promenade ved Askerelva
 • Landås Øst – løvskog og sidebekk til Fusdalbekken bevares i henhold til områderegulering 2018
 • Øra utbygging – øke avstanden til Sætreelvas utløp og Oslofjorden