SV, FrP og Rødt hilser, i tillegg til den nasjonale handlingsplan for forebygging av selvmord, en slik lokal handlingsplan velkommen. Det er vedvarende høye selvmordstall i Norge. I 2020 tok hele 639 personer sitt eget liv. I Asker tok 13 personer sitt eget liv i 2020. Det er 13 for mange.

Selv om tallene varier over tid, skal vi være ekstra oppmerksomme i kjølvannet av koronapandemien. Det vil, slik mange fagfolk påpeker, ikke være mulig å forhindre alle selvmord, men vi kan og må gjøre mye for å forebygge.

Vi mener handlingsplanen for forebygging av selvmord i Asker er god i et tverrsektorielt forebyggingsperspektiv, men at den ikke var fullt så god på konkrete hjelpetiltak for mennesker som ikke ser en annen utvei.

SV, FrP og Rødt er derfor veldig takknemlige for at et enstemmig kommunestyre støttet våre forslag til vedtak om å videreutvikle oppfølgings- og boligtilbud til alvorlig psykisk syke i tråd med samhandlingsreformen, samt å videreutvikle sømløse overganger mellom psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og psykiske helsetjenester i kommunen. En slik tverrpolitisk enighet om så viktige tema som berører mange er viktig.

Les også

– Når du står opp dagen etter at du har ruset deg, kommer skamfølelsen. Så begynner du å planlegge når du skal dra på butikken neste kveld

Samtidig vet vi at nesten halvparten av de vi mister til selvmord i Norge har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling i sitt siste leveår. Spesielt i fasen etter utskrivning er mange sårbare, noe som tallene også viser. Hele 68 prosent som hadde hatt flere døgnopphold, tok sitt eget liv innen ett år etter utskrivning.

Dette vitner om at mange ikke får god nok eller tilstrekkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten, men også at kommunene må følge bedre opp med tett oppfølging etter utskrivelse. Det fordrer at kommunene både har kompetanse og kapasitet til tett oppfølging. Det har kommunene ofte ikke til tross for oppgaveoverføringer gjennom samhandlingsreformen.

Les også: Ny temaplan for psykisk helse i Asker: – Den vil vise om tilbudet vårt er tilstrekkelig

Både gjennom innlegg i lokale medier og som folkevalgte og ombudspersoner, har vi fått kjennskap til og henvendelser fra fortvilte pårørende og brukere som ikke får nødvendig psykisk helsehjelp. På bakgrunn av dette har vi også tatt til orde for en forvaltningsrevisjon av psykisk helse- og rustjenestene i Asker.

Asker har fått på plass flere nye tilbud de siste årene som kan bidra til at tilbudet lokalt blir enda bedre, men fortsatt mangler dessverre både kompetanse og kapasitet til tett oppfølging av alvorlig psykisk syke gjennom døgnet.

Med vedtakene i den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord i Asker, håper vi at dette følges opp snarest gjennom økte bevilgninger til oppfølgings- og boligtilbud. Vi har ingen å miste.