Asker har på høring en plan med tittel «Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker». Det er prisverdig at våre folkevalgte lager en egen plan for hvordan kommunen i samarbeid med andre kan tilrettelegge for en best mulig alderdom. Enten man bor hjemme eller på en institusjon. Å bli eldre kan både være godt, vanskelig og alt imellom. Viktigheten av å bli sett, tatt godt vare på og ha tilgang til gode aktivitets- og kulturtilbud tilrettelagt for livssituasjonen man er i, kan ikke overvurderes.

I forslaget til temaplan er det eget avsnitt om kulturtilbud for eldre. I den foreslåtte strategien står det blant annet at kommunen ønsker å styrke samarbeidet med aktører i samfunnet. Det mener vi er en meget god tilnærming. Sammen med ansatte i kommunens egne tjenesteområder blir samarbeid med private kulturaktører robust og faglig sterkt. Profesjonelle kulturarbeidere er i mange henseende avhengig av offentlige oppdrag, blant annet for den kulturelle spaserstokken. I Asker er dette arbeidet godt ivaretatt av kulturskolen som årlig tilbyr ca. 200 arrangementer og aktiviteter. Både i institusjoner og andre steder der eldre befinner seg i dagliglivet. Fortsatt styrking av dette området er meget bra. Satsingen på musikkterapi er også et kjærkomment bidrag for å ivareta spesielle behov.

Samtidig med at kommunen bruker profesjonelle kulturaktører mener vi det er rom for økt bruk av det frivillige kulturlivet i arbeidet med kulturaktiviteter for eldre. Musikk, sang, dans og teater fra frivillige lag og foreninger kan vel så godt tilbys å delta i et organisert tilbud til eldre, for eksempel på institusjoner. Ved å opptre på institusjoner skaper frivilligheten nye relasjoner og får nye impulser og inspirasjoner til sitt arbeid. Det er vel det vi kan si er å helle «en dråpe kultur i alt vi gjør».

I vårt høringsinnspill støtter Asker kulturråd planen og ser fram til et enda bedre kulturtilbud til den eldste befolkningen i Asker.