I kveld skal planutvalget i Hurum behandle en sak som kan komme til å bli en milepæl i Hurums historie. Silva Green, som er Statkrafts driftsselskap for satsing på den gamle fabrikk-tomta på Tofte, har søkt om dispensasjoner for å komme raskt i gang med testproduksjon av biodiesel. Hvis planutvalget gir disse dispensasjonene, kan dette meget vel være et irreversibelt startskudd for gigantprosjektet som Statkraft har planer om, nemlig storskala biodieselproduksjon på Tofte.

Både fylkesmannen i Buskerud og rådmannen i Hurum mener det ikke er riktig å innvilge de dimensjoner som skal til for at Silva Green skal komme i gang med testproduksjon. Det i seg selv burde veie tungt i denne saken. Uavhengig av hva man mener om Statkrafts planer på Tofte, er det naturlig å sørge for en grundig og åpen behandling av saken. Det dreier seg om Toftes framtid og i hvor stor grad Tofte fortsatt skal være et lokalsamfunn preget av industri.

Det har etter hvert blitt tydelig at styrende partier i Hurum taler varmt for planene, og det er dessverre ikke usannsynlig at dispensasjonene det søkes om innvilges i kveld. Det vil i så fall være en hån mot lokalbefolkningen som er imot planene. Det vil også være arrogant overfor dem som er mer åpne for slik industri på Tofte. Planene er så omfattende at de må underlegges normal saksbehandling, slik at de kan ses i et større perspektiv. Silva Green må holde seg til loven og regelverket og utarbeide detaljreguleringsplan og grundig saksutredning før den endelige avgjørelsen tas. Statkraft har faktisk hatt god tid på seg til å utarbeide slike planer.

Gjennom normal og grundig saksbehandling vil vi få mer åpenhet, større oversikt og et bedre grunnlag til å ta riktige avgjørelser i denne milepæl-saken for Tofte. I tillegg blir det da kommunestyret som skal ta den endelige avgjørelsen, og ikke planutvalget, slik det i realiteten kan bli i kveld.