Nok en gang avdekker Røyken og Hurums Avis et alvorlig tilfelle av omsorgssvikt fra det offentlige. For kort tid siden fortalte vi om et par tilfeller under enhver kritikk i Hurum.

Denne gangen er historien enda mer alvorlig, og den kommer fra Røyken kommune. I dagens avis forteller vi historien om Turid Irene Johnsen som døde etter omsorgssvikt fra det offentlige. De etterlatte har fortalt historien etter å ha fått medhold hos Fylkesmannen, som slår fast at dette tilfellet dreier seg om omsorgssvikt og at Johnsen døde som følge av det.

Røyken kommune har selvsagt tatt Fylkesmannens konklusjon til etterretning, og har beklaget at de ikke har leverte gode nok tjenester til denne brukeren. Dette er standardfraser i slike saker hvor det offentlige har forsømt sine plikter. Men det er greit nok, man skal lære av det som har skjedd, og selvsagt skal man beklage.

Men like fullt er det viktig at de som er ansvarlige for omsorgstjenestene i kommunen tar dette på alvor og sørger for å sette i verk alle konkrete tiltak som er mulig for at slike tragiske hendelser ikke skal skje igjen.

Saken vi forteller om i RHA i dag skjedde i 2014, men den er av en slik karakter, at den bør fram i lyset. Kommunen bedyrer at de har videreutviklet tjenestetilbudet etter hendelsen med Johnsen, blant annet tilbudet til personer med demens sykdom. Høsten 2015 ble det opprettet en stilling som demenskoordinator, det er etablert et demensnettverk på tvers av enhetene i kommunen og det er etablert faggrupper i hjemmesykepleien med fokus på personer med demens sykdom. I tillegg skal organisering av faggrupper i hjemmesykepleien bidra til mer kontinuitet på hvem som utfører besøk hos den enkelte bruker.

Det ingen grunn til å tvile på at omsorgstjenesten i Røyken tar dette på alvor, men slike hendelser som vi har lest om i dag, er ikke akseptable.

Flere lederartikler her