Gå til sidens hovedinnhold

Krumspring i argumentasjonen fra politiske kollegaer på venstresiden må besvares

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Krumspring i argumentasjonen fra politiske kollegaer på venstresiden må besvares. Jeg antar at RHAs oppvakte lesere har fått med seg at jeg i et oppslag i avisen påpekte at eventuell misnøye med kommunens prioriteringer må adresseres til Askers egen budsjettprosess, og ikke til regjeringen. For regjeringen har år etter år styrket kommuneøkonomien.

Kommunesektoren hadde nesten 70 milliarder kroner på bok ved inngangen til 2020, mot ca. 30 milliarder kroner i 2013. Høyre har dermed satt kommunene i stand til å satse på barnehager, skole og eldreomsorg i større grad enn før. I Høyre-styrte Asker har dette gitt seg utslag i gode tjenester til innbyggerne over lang tid, med høye scoringer i innbyggerundersøkelser. Det er imidlertid ikke noe vi slår oss til ro med, vi ønsker selvfølgelig hele tiden å forbedre oss.

Færre og færre kommuner er dårlig stilt økonomisk, og i dag er det kun 15 kommuner på ROBEK-listen, som registrerer kommunene som er i økonomisk ubalanse. Til sammenlikning var tallet 46 i 2013. En solid kommuneøkonomi gagner ikke bare dagens innbyggere, men bidrar også til å ruste opp til glede for framtidige generasjoner. Det er en av grunnene til at vi ikke bare kan bruke alle pengene vi har nå. En solid sum penger settes av til fond for å kunne møte framtiden.

Godt styrte kommuner med god økonomi er i stand til å satse på innovativ tjenesteutvikling. Det vil i starten koste litt mer enn tradisjonell tilnærming, men på sikt spare samfunnet for mye. Et eksempel er Askers Velferdslab. Et prosjekt som virkelig setter individet foran systemet, der menneskene som trenger hjelp blir invitert inn til å finne løsninger sammen med kommunens ansatte og frivillighet, og der man snakker om å investere i den enkelte og bruke vedkommende sine ressurser, i motsetning til kun å fokusere på kostnader og problemer.

Slik kan vi utvikle gode tjenester til våre innbyggere, fordi kommunen har frie midler til disposisjon. Innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet, er en minst like god løsning som å stadig fylle på med mer av noe.

Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett gagner ikke kommunene på samme måte, fordi midlene i mye større grad blir øremerket og bundet. Da tar vi bort mye av det lokale eierskapet og initiativet. Vi i Høyre tror at samfunnene best bygges nedenfra, og er meget fornøyd med at Høyre har gitt et løft i frie midler til kommunene, og vil fortsette å gjøre det i regjering.

Høyre vet at de fleste beslutninger tas best lokalt, der de som har lokalkunnskapen kan prioritere pengebruken. Vi kan ikke øke de offentlige budsjettene og levere mer og mer, uten at vi ser på kostnadssiden. Vår kommuneadministrasjon legger hvert år fram sitt budsjettforslag, basert på den økonomiske rammen kommunen har. Vår oppgave som politikere er å fordele, prioritere og målrette midler, på en måte som er realistisk og som også sikrer god økonomi for de som kommer etter oss.

Vi er bekymret når SV på riksplan nå i valgkampen sier at Aps skatteløfte ikke henger på greip, og at det må skrus mye hardere til. Hvor skal det ende? Høyre tror ikke at vi kan skatte oss ut av alle samfunnsutfordringer. Vi må prioritere, og prioriteringene bør skje nærmest mulig folk, i sterke og kompetente kommuner – slik som Asker.

Kommentarer til denne saken