I 4. kvartal 2021 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i regionen Vest-Viken. Det var en økning på 7,8 prosent sammenliknet med samme periode i 2020. I Viken fylke var sykefraværet på 6,0 prosent (+7,9%), mens det i landet som helhet var på 5,9 prosent (+7,4%), skriver NAV Vest-Viken i en pressemelding.

Det er typiske luftveisdiagnoser som hovedsakelig står for økningen i sykefraværet. Koronapandemien og smitteverntiltakene fører fortsatt til økt andel diagnoser knyttet til luftveislidelser.

61 prosent økning

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 2 075 607 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (31,2 %), psykiske lidelser (21,0 %), sykdommer i luftveiene (16,6 %) og andre lidelser (7,4 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Andelen tapte dagsverk innen diagnosegruppen sykdommer i luftveiene økte i 4. kvartal med 61 prosent sammenliknet med samme kvartal året før. Innen øvrige diagnosegrupper er det tilnærmet uendret, eller en nedgang i andelen tapte dagsverk.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 17,7 prosent en gradert sykmelding. Det var en nedgang sammenliknet med 4. kvartal 2020. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. I Asker var sykefraværet på 5,2 prosent i fjerde kvartal. Det tilsvarer en endring på 11,3 prosent fra årene 2020 og 2019 da fraværet lå på 4,7 prosent.

Det høyeste sykefraværet i fjerde kvartal hadde Flesberg med 7,8 prosent, Øvre Eiker med 6,9 prosent, Jevnaker med 6,7 prosent og Ringerike med 6,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum, Nore og Uvdal og Gol, alle med 4,5 prosent.