Gå til sidens hovedinnhold

Kommuneplanen må legge opp til utvikling i hele kommunen

MENINGER:

Det er ikke ofte at Arbeiderpartiets Ivar Granum og undertegnede er enige, men jeg skal gi ham rett i at det å sende forslaget til kommuneplan tilbake til kommunedirektøren nærmest er en mistillit til administrasjonen. Spørsmålet er bare om det «nærmest» er en mistillit.

Granum gjør et poeng av at kommunedirektøren har utformet forslaget «i tett dialog med regionale og nasjonale myndigheter». Det kan være på sin plass å minne om at det er de folkevalgte i Asker kommune som vedtar kommuneplanen for Asker, ut fra lokale vurderinger. Basert på forslaget vi fikk oss fremlagt, virker det som om de eneste kommunedirektøren ikke har hatt dialog med, er lokale myndigheter. Jeg undrer meg på hvor Granums lojalitet ligger?

Det virker ikke som om kommunedirektøren har vært lydhør for politiske signaler i egen kommune. Bare det å insistere på å videreføre den famøse «kjøkkenregelen» indikerer en viss tonedøvhet i forhold til det politiske landskapet. Jeg kan vanskelig forestille meg at overordnet myndighet har pushet en videreføring av dette regimet. Kjøkkenregelen er en særregel som Asker kommune har, og som ikke fins i andre kommuner.

Det er brukt lang tid på arbeidet med ny arealdel, og da forslaget endelig kom viste det seg altså at det var i utakt med de politiske forventningene. Selvfølgelig er det mulig å se det som uttrykk for mistillit at forslaget ble sendt i retur. Hva hadde kommunedirektøren trodd? At et solid borgerlig flertall ville akseptere forsøk på omkamper i forhold til tidligere planer, omfattende og detaljerte bestemmelser som la opp til å frata kommunestyret deler av den skjønnskompetanse som tilligger de folkevalgte i plan- og byggesaker, og logring for overordnet myndighet?

At kommuneplansjefen pusher en plan han må vite det ikke er politisk aksept for, vitner om et forbedringspotensial når det gjelder å forstå samspillet mellom administrasjon og politikk og egen rolle. Om ikke dette endrer seg blir det mange tidkrevende og ressurskrevende prosesser fremover. Administrasjonen i en kommune skal ikke legge opp til omkamper på politiske vedtak eller legge ut snubletråder for de folkevalgte.

Kommunestyret er det øverste kommunale beslutningsorganet. Vi som er medlemmer av dette organet er valgt for å representere folkeviljen i kommunen – for å utøve demokrati. Det utøves ikke av byråkrater uten folkevalgt mandat. En av kommunestyrets viktigste ansvarsoppgaver er revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA). KPA vil være styrende for samtlige fremtidige plan- og byggesaker i årene fremover, og vil således være helt sentral for å sikre hele den nye kommunens utvikling. Ikke minst i Asker syd.

Utgangspunktet må være at gjeldende kommuneplaner fra de tidligere kommunene, for områder avsatt til bolig og næring, ligger fast. Aktører har investert mye tid og penger i tillit til at tidligere vedtak respekteres. Å tilbakeføre områder vil bety at store verdier ikke vil kunne realiseres. Kommunestyret må kjenne sin besøkelsestid. Det er nå slaget står.

Kommentarer til denne saken