Det er alltid en mellomting mellom vekst og tilbakegang. I innlegget tirsdag 19. oktober i RHA legger varaordfører og Høyre-representant Monica Vee Bratlie dette frem som om kommunedirektørens og kommuneplansjefens innspill til kommuneplanens arealdel ikke legger opp til vekst.

Det er helt klart at den gjør det. Planen som har ligget ute siden seint i juni er godt balansert mellom vekst og vern. Så godt synes Arbeiderpartiet, at vi hadde planlagt å behandle den 21. september, ved første gangs behandling. Selv om det hadde vært valgkamp i et par måneder.

Administrasjonen har jobbet med denne planen omtrent siden 2017. Og har selvfølgelig registrert at samlet sett i de tre kommunene, var det altfor mange arealer inne i gjeldende kommuneplaner fra de tre gamle kommunene. Da er det helt riktig at det tas et grep når den første samlede planen for den nye kommunen skal presenteres.

I tett dialog med regionale og nasjonale myndigheter har planbeskrivelser, bestemmelser, boligkart, retningslinjer, definisjoner, forutsigbarhetsvedtak for utbuggingsavtaler, boligprogram og kart over kulturminner blitt innarbeidet i et opprettet i et nytt arealplankart, hvor tilnærmet 3000 feil i gamle kart er rettet opp.

Arealplanen er tilpasset en utvikling som allikevel tilsier at over 17.000 boliger ligger inne i planen. Og med en boligproduksjon på 550 boliger pr.år tilsier dette 32 års boligproduksjon uten at noen nye områder legges inn. Mer enn tre ganger så mye som arealplanen kan realisere i 12-årsperioden.

Da kan det ikke være slik at det blir enten vekst eller tilbakegang hvis planen hadde blitt vedtatt som den lå. Men Høyre og samarbeidspartiene V, Sp, og Krf sendte planen tilbake nok en gang med en vurderingsliste over å ta inn 80 områder som var tatt ut, og gitt administrasjonen marsjordre om å vurdere bestemmelser og retningslinjer over en lav sko. Frp var vel minst like ekspansive.

Dette er, slik Arbeiderpartiet oppfatter det, nærmest en mistillit til administrasjonen som har oppfylt sin oppgave sett i lys av overordnede myndigheter sine krav. Nå er det slik at partiene jeg nevnte fremmer de mest ytterliggående innspill for å slippe opp for en betydelig større utvikling, møter SV og MDG som de mest ytterliggående partier for og ta ut ytterligere områder.

Her står Arbeiderpartiet opp for at forslaget fra administrajsonen til ny arealplan er god. Så god at vi tenker at små endringer bør tas inn i arealkartet. Her kan nevnes at Blakstad sykehus tilbakeføres til offentlig eller privat tjenesteyting, Asker midt tar inn næringsområder i nærheten av Bråset, kanskje muligens et eller to boligområder, men størst endring foreslår vi i Asker syd, gamle Hurum, med flere byggefelt som kan tilpasse ny næring, både innen helse og industri.

Men, bestemmelsene ønsker vi og opprettholde. En stram politisk linje for strandsone, jordvern, fritidsbebyggelse, boenheter og sekundære boenheter er viktig i den første kommuneplanperioden. Det har vært sluppet opp for mye, for lenge nå. Det er på tide å dempe veksten litt, men det betyr ikke tilbakegang.

Posisjonspartiene beskrev sitt innspill til administrasjonen som «vurderinger». Arbeiderpartiet oppfattet den lange lista som krav. Vi skal i alle fall jobbe konstruktivt fremover for å lande den første arealplanen til det beste for alle innbyggere.

Da legger jeg vekt på alle innbyggerne.