Saken ble behandlet i utvalg for samfunnstjenester den 29.04, jeg var den eneste som stemte mot forslaget og mot å sende dette forslaget ut på høring. Dette hovedsakelig fordi kriteriene for utvelgelse av veier framstår som uklare, ulogiske og av mange kan oppleves som urettferdige og lite gjennomtenkte. Selve saksbehandlingen framstår som preget av hastverk og med liten grad av historikk og lokalkunnskap.

Jeg synes også det er spesielt at nesten alle veiene som ikke lengre skal driftes med kommunale midler ligger i gamle Røyken og Hurum.

Jeg mener at et av de viktigste målene med kommunesammenslåingen må være at innbyggerne opplever å få bedre tjenester, ikke dårligere. Dette gjelder ikke bare veinettet, men alle tjenester, vann og avløp, skole, helse og ikke minst service og respons knyttet til byggesaksbehandling for å nevne noen.

Denne saken er ikke avgjort og skal behandles i kommunestyret til høsten.