Røyken SV går til valg på at vi ønsker flere lokale folkeavstemninger. Dette fordi demokrati og engasjement er viktig for oss. Videre har Røyken SV programfestet en formulering om at eiendomsskatt ikke skal innføres med mindre det er avgjørende for å sikre velferden. Avgjørelsen av det viktige spørsmålet om å eventuelt innføre eiendomsskatt bør ikke bare gjøres ut fra en vurdering gjort av partiene i kommunestyret. Avgjørelsen om et slikt viktig spørsmål for kommunens innbyggere må etter vår mening kun tas etter at kommunestyret har rådført seg med folket i en folkeavstemning.

Del på Facebook

Et sikkert tegn på at valghøsten er i gang, er at partiene i tur og orden lover dyrt og hellig at man ikke skal innføre eiendomsskatt. Og dette skjer uavhengig av spørsmål som kommunens økonomi og evne til å produsere velferd, og uten forbehold om at faktorer kommunen ikke har styring med, brått på en dramatisk måte kan endre forutsetningene for den lokale kommunale økonomien, og dermed også den lokale handlefriheten og velferden. Landet over virker det som om det foregår et kappløp for å redusere kommunenes handlingsfrihet. Etter vår mening er det unyansert populistisk ansvarsfraskrivelse når folkevalgte prøver å fraskrive seg handlefrihet bare for å vinne stemmer.

Det er etter vår mening mange grunner til å være skeptiske til å innføre eiendomsskatt. Det er en skatt som kan ha en skjev sosial profil og derfor være belastende på svake grupper i samfunnet. Når det er sagt, viser lovverket at det nok er mulig å utforme en slik kommunal skatt slik at de svakeste i samfunnet blir skjermet. Man kan lage et høyt bunnfradrag, og det kan etableres unntakskriterier for å hindre at svake grupper rammes.

Eiendomsskatten kan også være belastende på næringslivet i kommunen. Men viktigst av alt er kanskje at det kan bli en sovepute for kommunen, hvor skatten lett kan økes ved behov. Eller at en slik stabil inntektskilde lett blir fristende å opprettholde over tid og dermed hindre nødvendig omstilling i kommunens drift. For Røyken SV er det klinkende klart at det ikke må sementeres en praksis hvor en eventuell eiendomsskatt brukes til generell drift over tid, men den må være rettet mot tiltak kommunen ellers ikke hadde hatt råd til, eller til å håndtere en kraftig økning i rentebyrden ved f.eks en renteoppgang, eller til å nedbetale deler av kommunens milliardgjeld. Til tross for alt dette kan det i noen situasjoner være nødvendig å løfte opp spørsmålet om å innføre eiendomsskatt for å sikre velferden til innbyggerne. Røyken SV mener at innbyggerne selv, etter informasjon om kommunens økonomiske situasjon, skal bli rådspurt om eiendomsskatt, hvis og eventuelt når dette skulle bli en aktuell problemstilling. Hvis velferden er truet, må folket derfor selv avgjøre. For Røyken SV vil det være opplagt å følge et slikt råd, uansett utfall.

Bernt Leon Hellesø, 3. kandidat og leder Røyken SV