Kystpartiet er et landsdekkende parti. Vi stiller lister i forbindelse med fylkestingsvalget i samtlige av landets fylker. Vi stiller også lister i flere kommuner, særlig blant fylkene i Nord-Norge.

Del på Facebook

Da vi ikke er representert på Stortinget er vi av ulike grunner ikke fremme i media slik som vi skulle ønske, bl.a. i meningsmålinger og valgbarometer, der vi kommer inn under betegnelsen «andre».

Vi er til tross for dette et oppegående og engasjerende parti, som mener at vi har et meget godt program og en politikk som vil være til beste for landets innbyggere.

Vi er stolt av partinavnet vårt - Kystpartiet. Vi mener navnet er svært relevant da ca. 90 % av landets innbyggere bor langs kysten.

Vi betegner oss som et verdikonservativt sentrumsparti basert på et kristent grunnsyn.

Politisk er vi opptatt av å opprettholde og utvikle aktive og levende bygder og byer i vårt landstrakte land. I den sammenheng fokuserer vi på samferdsel, bevaring/styrking av lokalsykehus og fødestuer, styrking av grendeskoler. Vi mener samferdsel er svært viktig for å skape trivsel, optimisme, entusiasme og aktivitet langs kysten.

Vi mener at hovedveier må være fri for bompenger og at ferjer knyttet til hovedveier skal være avgiftsfrie.

Vi mener videre at all frakt av gods må flyttes fra vei til sjø: Sjøveien er miljøveien.

Næringslivet i Norge består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Vi er opptatt av å legge forholdene til rette slik at disse gis best mulig vilkår for drift og utvikling. Dokumentavgiften må reduseres kraftig, aller helst fjernes, gebyrnivået må reduseres. Arveavgift på produksjonsutstyr må fjernes helt. Vi er også imot eiendomsskatt, som vi mener er en udemokratisk ordning.

Kystpartiet er et av svært få partier som sier et klart og tydelig nei til EU-medlemskap. Det er faktisk en forutsetning for å være medlem av Kystpartiet at du er imot EU. Vi går også inn for å fjerne EØS-avtalen og erstatte denne med en handelsavtale med EU. Vi er også imot norsk deltagelse i Schengen. Vi mener at vi er best tjent med selv å kontrollere de som kommer hit til landet.

Vi mener at primærnæringene må gis best mulig rammevilkår, da både landbruksnæringen og fiskerinæringen er matprodusenter. Det er svært viktig at vi som nasjon sikrer oss en betydelig grad av selvproduksjon av mat, slik at vi slipper å være altfor mye avhengig av forhold utenfor landets grenser når det gjelder import av matvarer.

Oppegående primærnæringer er viktig for å ha et livskraftig og pulserende distrikts-Norge.

Derfor mener vi at en større del av støtten til landbruket skal tilfalle bonden enn til forbrukerne.

Vi er sterkt imot oljeaktivitet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi mener at selv om oljeproduksjon er viktig for nasjonen Norge, så må også oljenæringen innse at det må finnes områder som er fritatt for deres virksomhet. Etter vår mening vil det nærmest være en utilgivelighet å tillate oljeproduksjon i Norges største matfat. Et område som er det viktigste gyte- og oppvekstområde vi har, når det gjelder fisk. Fisk er mat - vi kan spise fisk, men vi kan ikke spise olje.

Vi er derimot ikke imot oljevirksomhet i Barentshavet såfremt dette ikke går på bekostning av allerede eksisterende virksomheter, herunder fiskeri.

Vi er for en restriktiv holdning til innvandring. Med dette menes at vi ikke skal ta inn flere innvandrere enn vi klarer å ta vare på, både med hensyn til bopel og arbeid. Når det gjelder flyktninger mener vi at vi skal ta hensyn til FN´s flyktningkommissær sine innspill.

Vi mener videre at ubåten ved Fedje må heves snarest mulig. Det er ufattelig å konstatere at den fremdeles ligger der som tikkende kvikksølvbombe uten at noe er gjort

Videre mener vi at tunnelen gjennom Stadtlandet nå må komme på plass. Dette er en sak som Kystpartiet har engasjert seg sterkt i. Kostnadene ved en slik tunnel er små sammenliknet med mange andre prosjekt som har blitt realisert de senere år. Her er det kun politisk vilje det står på.

I Kystpartiet skal det være menneskevarme og takhøyde. Vi tar imot alle som vil bli medlem med åpne armer. Dersom du synes at noe av det som her er skrevet er i tråd med dine egne synspunkter, så blir vi glad om du gir din stemme til oss.

Ha et godt valg!

Erling Skåtøy, Partileder, Kystpartiet