Det som er bemerkelsesverdig er at ingen av representantene med unntak av FrP, syntes å være opptatt av kostnader og konsekvenser av de tiltakene som det legges opp til.

FrP er ikke motstandere av miljøvern, tvert imot. Vi er motstandere av en symbolpolitikk som setter vår velferd i fare, og som har tilnærmet null effekt på klima.

La oss se litt på realitetene, og som er tall fra SSB. Norge slipper ut ca. 0.12 % av verdens utslipp på 4 %. 96 % står naturen selv for. Det betyr at norske utslipp av CO2 fra fossil forbrenning på jorden er på 0.005 %, og av det igjen er Asker sin andel mindre enn 1,5 %.

I vanlig matematisk forståelse er Norges utslipp av CO2 på 0.005 relativt sett tilnærmet lik null, og omregnet i betydning for global oppvarming er det ifølge FNs egne modeller ikke målbart i termisk måleenhet, selv ikke akkumulert opp til om 100 år, om vi fortsetter som nå. I klimaplanen for Asker legges det opp til reduksjon på opptil 90 % innen 2050, men uten noe som helst konsekvensanalyse over kostnadene.

Det skal i planen legges opp til fossilfrie anleggsplasser og batteridrevne gravemaskiner. Men ingen viser noe interesse for å beregne merkostnaden for byggeprosjektene, ei heller hva dette vil ha av betydning for kloden i mineralutvinning og med følgende merforbruk av energi. En batterigravemaskin krever 10 til 15 ganger mere mineraler enn en konvensjonell gravemaskin.

Når så mange av våre lokale politikere ønsker å gå den veien må de også ta høyde for økt mineralutvinning.

IEA (internasjonale energi byrå) har regnet ut hvor meget en trenger å øke fra nå av til 2040 for å oppnå målene i Parisavtalen. Uttaket av Litium må økes med 42 mere enn hva som produseres i dag. Grafitt må økes med 25 ganger, Kobolt med 21, og Nikkel med 19. Produksjonen av kobber og bauksitt må også økes formidabelt.

Til bildet hører også at for å få ett tonn anriket metall, må det graves opp flere ganger større mengder av jord og grus som inneholder disse mineralene. Det er ikke spesielt miljøvennlig produksjon. Dessuten finnes det ikke nok av disse materialer for å dekke etterspørselen. Kloden går tom, og prisene går ¨sky high¨. Det hører også med i regnestykket at den maskinen som her i Asker byttes ut med en batteridrevet maskin, vil med all sannsynlighet fortsette sitt virke i et annet land.

Kommunen har en pott med penger, som vi ønsker å fordele på en rekke gode lokale tiltak og virksomheter som skole, helse og eldreomsorg og teknisk infrastruktur. Kommunen ønsker også å støtte en rekke lokale lag og idrettsforeninger for å sikre gode bo og oppvekstområder, samt å ivareta alle innbyggere.

Da sier det seg selv at det blir mindre penger til disse formålene, når kommunestyret selv legger inn fordyrende forslag som i realiteten kun er symbolpolitikk, og som har en negativ miljøkonsekvens.

I tillegg vil kommunestyrets flertall gripe direkte inn i den enkelte innbyggers privatliv og bevegelsesfrihet ved gjennom denne planen begrense muligheter for bruk av eget kjøretøy for å få dagen til å gå opp mellom arbeid, skole/barnehage, handling og fritidsaktiviteter. Den enkelte skal styres mot bruk av kollektivt, sykkel og gange. Dette er også en veldig dårlig eldrepolitikk, som vil legge sterke begrensninger på alle endre og de med mobilitetsbegrensninger. Det vil også legge begrensninger på besøk til de eldre fra barn og barnebarn som bor et stykke unna.

Da sier det seg selv at det blir mindre penger til disse formålene, når kommunestyret selv legger inn fordyrende forslag som i realiteten kun er symbolpolitikk, og som har en negativ miljøkonsekvens.

I tillegg vil kommunestyrets flertall gripe direkte inn i den enkelte innbyggers privatliv og bevegelsesfrihet gjennom denne planen ved å begrense muligheter for bruk av eget kjøretøy. Dette er også en veldig dårlig eldrepolitikk, som vil legge sterke begrensninger på alle eldre og de med mobilitetsbegrensninger. Det vil også legge begrensninger på besøk til de eldre, fra barn og barnebarn som bor et stykke unna.

FrP stemte imot klimaplanen fordi planen har feil fokus, og ensidig rettet mot Co2, når den i det vesentligste burde være rettet mot å redusere ressurs- og energibehovet, samt betydelig mere på miljøvern.