Både i Asker og i Bærum ble søknadene om realfagsgymnas – ungdomsskole (NRG-U) søkt om og levert innen fristen, 1 januar 2021, og i tråd med gjeldende regelverk.

Allikevel har nå flertallet i Stortingets utdannings – og forskningskomité vedtatt å ikke behandle søknadene om godkjenning av disse skolene. Saken skal opp til behandling i Stortinget den 7. april.

Så nå setter vi vår lit til våre lokale stortingspolitikere. Nå trenger vi virkelig deres hjelp!

NRG-U er en integrert del av skoleplanen i Asker kommune. Skolen har søkt Utdanningsdirektoratet om godkjenning for 192 elever. Og Asker kommune har vedtatt en skolebehovsplan med prognoser for elevtallsvekst, og hvor disse plassene er innarbeidet allerede fra skoleåret 2022/23. Dersom dette tilbudet forsvinner, så vil det få umiddelbare og negative konsekvenser for elever i Asker med hensyn til tilstrekkelige antall plasser.

Askers NRG-U står også i en særstilling da den er koblet sammen med etableringen av en lenge planlagt velodrom, som er under oppføring, i samarbeid mellom Asker kommune og Norges cykleforbund. Også byggearbeidene er stanset i påvente av en avklaring.

Vi mottok ingen signaler som skulle tyde på et slikt stoppvedtak da vi etter mange års planlegging inngikk forpliktende avtaler mellom næringsliv, idrett og kommune.

En slik behandling av seriøse søknader fra seriøse aktører, oppfattes svært urimelig, gir liten forutsigbarhet i saksbehandlingen og rammer en rekke aktører som har forholdt seg til gjeldende lover og regelverk, og lagt dette til grunn for sin langsiktige planlegging.

Velodromprosjektet er for oss et viktig lokalutviklingsprosjekt hvor nettopp idretten, lokalsamfunn og næringsliv har jobbet sammen i 7-8 år for å skulle bygge noe spennende sammen.

En skole med vekt på realfagskompetanse mener vi er både fremtidsrettet og viktig, og kompetansen vet vi er etterspurt av både elever og næringsliv.

Skolene har også et unikt samarbeid med næringslivet selv, som bidrar til å utløse lærerkrefter med viktig yrkespraksis og arbeidslivserfaring.

Så kjære våre lokale Stortingspolitikere, ikke la dette prosjektet bli rammet av et vedtak som foregriper behandlingen av forslagene til lovendringer. Det er både kritikkverdig forvaltningspraksis og det fjerner forutsigbarhet for søkerne. La oss heller påse at denne søknaden blir behandlet på riktig vis slik at skolene kan starte opp som planlagt. La oss sikre at 192 forventningsfulle elever nå får sitt tilbud om en spennende og en litt annerledes skolehverdag. Det er mange som har gledet seg til å starte på NRG-U og det er mange som har gledet seg til å kunne benytte de flotte idrettsfasilitetene i velodromen.