Først av alt ønsker vi å beklage at vi, som nylig flyttet til Røyken, ikke overholdt karantenetiden for å mene noe angående vårt nærområde. Vi var rett og slett ikke bevisst denne uskrevne regelen. Det er mange store utbyggingsplaner som skal vedtas de neste månedene og beslutningene vil påvirke Røykens framtid som tettsted i de neste 20 til 30 årene – konsekvenser vi må leve med fram mot pensjonsalder, og toget går nå.

Kommunestyrets (mis)forståelse for det som skal vedtas

Det er overraskende at Høyres Bjarte Grostøl i RHA påstår at Bråset bro er en akilleshæl for utbyggingen i Jakslandåsen-Heggum, til tross for at det i sammenheng med utbyggingen er foretatt en tilstandsanalyse som sier at det ikke er noen begrensninger i broas bæreevne, underforstått at den tåler anleggstrafikken. Det riktige er at det i planforslaget stilles et rekkefølgekrav om at Bråset bro utvides til full bredde før byggingen av boligene kan finne sted, men planen sier ingenting om at grunnarbeider og bygging av infrastruktur ikke kan skje før broen er utvidet. Det Grostøl kanskje sikter til er at broen ikke er bred nok, men dette virker ikke å ha vært en problemstilling når boligfeltene Jakslandåsen og Heggumstubben har blitt bygget ut tidligere, så denne frykten synes ikke å være veldig reel.

Det er ikke første gangen et rekkefølgekrav blir misforstått: Rekkefølgekravet om tilstrekkelig dokumentert eller etablert skole- og barnehagekapasitet etter gamle Røyken kommuneplan fra 2015 ble rett og slett glemt hele veien i reguleringsprosessen. Først på formannskapsmøtet 25. januar innrømmet kommunedirektøren at dette var glemt «ved en inkurie».

Høyres uttalte ønsker er å vedta denne reguleringsplanen etter kommuneplanen til gamle Røyken kommune, men i motsetning til hva de påstår, framstår de ikke som veldig informerte om hva dette innebærer. Politikerne burde lese sakspapirene bedre, slik at de forstår hva de kommer til å stemme over i begynnelsen av mars.

Gang- eller kjøreavstand til Røyken sentrum?

Angående avstander til Røyken sentrum er det mye synsing ute og går. Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt fra 2016 vil en luftlinjeavstand over 650 meter til servicetilbud medføre en betydelig økning av bilavhengigheten for å få hverdagen til å gå opp – tilsvarende luftlinjeavstand til Jakslandåsen-Heggum er fra 850 meter til 1,3 km. I kommuneplanen til nye Asker kommune skrives det at avstandskravet på 1 km kan vurderes ut fra lokale forhold, men hvilke lokale forhold er det som Jakslandåsen-Heggum har som forsvarer en økning av denne avstanden? Selv kommunedirektøren er klar i sitt saksframlegg om at avstanden er for stor og at området ligger utenfor prioritert vekstområde, og de lokale forholdene, som kupert terreng, peker heller i retning av at 1 km er for langt.

Vi har sendt en YouTube-Video til kommunestyrepolitikerne som forklarer dette i detalj.

I områdeplanen for Røyken sentrum, der det legges opp til økt boligbygging nært sentrum, blir derimot 650-metergrensen brukt som avgrensning. Hvorfor har kommunen to ulike meninger om hva som er en fornuftig avstand til Røyken sentrum?

I saken om Gleinåsen vest har kommunen valgt å vente med planforslaget fram til arealdelen til Asker kommunes nye kommuneplan er vedtatt, også begrunnet i at avstanden til Røyken sentrum er for stor. Selv om avstanden er mindre for reguleringsområdet på Jakslandåsen-Heggum, er den fremdeles for stor til å oppfylle kommunens ønske om redusert bilbruk i Røyken. Dermed er det naturlig å legge også denne planen på is inntil man har en klar plan for hvordan Røyken sentrum skal utvikles.

Etter planbestemmelsen beregnes det 6 bilturer per enebolig og 4,5 bilturer for rekkehus per dag – ingen kommer til å ville gå selv halvparten av disse til og fra Røyken sentrum daglig. Her snakker man ikke om turer for moro skyld, men de turene man gjennomfører i hverdagen, for eksempel å handle, levere barna i barnehagen eller komme seg til jobb og trening. Husk at det ikke er sommer hele året.

FNs bærekraftsmål virker irrelevante for politikerne.

Jakslandåsen-Heggum og Gleinåsen vest er områder med potensial for 400 boliger, som vil på lang vei dekke opp boligbehovet i området for perioden kommuneplanen til nye Asker kommune er vedtatt for. Det kommunen imidlertid har vedtatt er at videreutviklingen av Asker-samfunnet skal følge seks av FNs bærekraftsmål og i Røyken skal hovedsakelig skje innenfor prioritert vekstområde. Ifølge kommuneplanen er Jakslandåsen-Heggum og Gleinåsen vest ikke innenfor prioritert vekstområde. Det vil si at disse to perifere områdene ikke bidrar til kommunens framtidsplaner, mens planen for Røyken sentrum gjør dette.

At politikerne støtter disse utbyggingsplanene framfor å jobbe med Røyken sentrum viser at de ikke makter å følge opp sine overordnede planer, men lar seg forlokke av utbyggernes skjønnmalende forslag.

Til samfunnets beste eller for utbyggernes egne interesser?

En gjenganger i disse sakene om private utbyggere, blant annet på Gleinåsen og i Åros, som ønsker å bygge i periferien rundt tettstedene våre, er at de er så «skuffet» og synes det er så «trist» at de har så «uforutsigbare» forhold når kommunen gjør nye vedtak. Utbyggerne kan selvsagt klage, men tiltakene de gjennomfører skal ikke være for deres beste, men for samfunnets.

Modellen med utbyggingsavtaler samfunnet har valgt å følge er at kommunen lager rammebetingelsene for hvordan framtidens samfunn skal se ut, mens utbyggerne og grunneierne gjør jobben og innhenter fortjenesten, men det må gis noe tilbake til lokalsamfunnet i form av infrastruktur eller annet.

Selvsagt har kommunesammenslåingen 1. januar 2020 endret premissene og dermed hvilke arealer kommunen mener burde benyttes og ikke. Politikerne ser dessverre ut til å ha glemt dette, når de gang etter gang argumenterer at reguleringssaken for Jakslandåsen-Heggum nå endelig må bli avsluttet etter så lang tid.

Avslutningsvis inviterer vi Høyres Bjarte Grostøl til å banke på døra vår neste gang han likevel er i nabolaget

Henning og Linda Levanger

Saksbehandlingen og argumentasjonen rundt reguleringen av Jakslandåsen-Heggum inneholder mange ubesvarte spørsmål. Hvorfor vil ikke posisjonspartiene offentlig ta stilling til kritikken, men bare kommer med svake poenger basert på unøyaktigheter?

Avslutningsvis inviterer vi Høyres Bjarte Grostøl til å banke på døra vår neste gang han likevel er i nabolaget for å gi oss svar på alle de åpne spørsmålene han og partikollega Kay Arne Sørensen skriftlig lovet.

Les også:

Jakslandåsen-Heggum: Hvorfor skyve problemer foran seg når man kan begynne å løse dem nå?

Ja til barnevennlig utvikling av Røyken! Nei til å rygge baklengs inn i fremtiden

Ikke en «gladsak»: Asker kommune skyter seg selv i foten og det er Røyken som får lide