Tradisjonell forretningsutvikling, med noe ensidig oppmerksomhet på økonomi, blir nå utfordret av en ny forretningslogikk. Der handler verdiskapning om mer enn den økonomiske bunnlinjen. Oppmerksomheten dreies over på en trippel bunnlinje der klima og miljø, samfunn og sosiale forhold, og økonomisk bærekraft vektlegges.

Det rettes et større søkelys på forvaltning av egne ressurser, hvordan en driver innovasjon og påvirker omgivelsene. En dreining mot mer bærekraftig forretning har blitt en forutsetning for å lykkes i flere bransjer.

Bærekraftige selskaper og selskaper som jobber strategisk med bærekraft, blir stadig mer attraktive hos investorer, innkjøpere og hos forbrukere.

I offentlige anbud intensiveres kravene til bærekraft der anbud ofte vektlegger miljø med hele 30 prosent.

Det hevdes også fra flere hold at kapitalen vil mobilisere og rettes inn mot selskaper som jobber strategisk med bærekraft.

Nå kommer også nye EU-regler for å klassifisere grønne investeringer, og sosiale forhold. Da må banker, forsikringsselskap, finansaktører og større bedrifter rapportere på egen bærekraft. Det vil få direkte og indirekte konsekvenser for resten av næringslivet i form av økte krav til rapportering på likestilling og etisk handel, miljø/klima og økonomi.

Vi ser også en økende tendens i det private markedet at selskaper så vel som forbrukerne er opptatt av bærekraft. 8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig ifølge undersøkelser utført av Opinion, men er usikre på hvordan?

Asker bedriften, Hurum Elektro AS har i flere år arbeidet med en dreining over mot det grønne skiftet, de tester ut nye løsninger i egen virksomhet, før de anbefaler kundene en ny løsning. Det gjør at de kan gi kundene gode råd tuftet på teori og egen erfaring, enten kunden velger solcelle eller annen fornybare. Selskapet var tidlig ute med å skifte ut bilparken fra fossile til elbiler, og sortering av avfall er en selvfølge for de ansatte.

Likestilling er et tema i flere bransjer, og er en viktig del i arbeidet for en bærekraftig forretningsutvikling. I en bransje sterkt dominert av menn har Hurum Elektro som er lærebedrift, også greid å rekruttere en av få jenter i bransjen. Selskapet opplever en dreining over til en mer bærekraftig forretningsmodell som utelukkende positiv.

Bærekraftig forretningsutvikling er mer enn et krav fra banker og det offentlige, bærekraft handler om engasjement utover egen bunnlinje, engasjement og samfunnsansvar i utvidet perspektiv; sosialt, økonomisk og miljø!