I Røyken og Hurum avis 11. januar ber representantene Evensen og Hillestad fra AP og Hansen Aspås fra Frp om at posisjonen tenker seg om en gang til vedrørende å innføre brukerbetaling ved innlevering av husholdningsavfall på inntil 150 kilo ved begge gjenvinningsstasjonene i Asker.

Vi er enig om at det skal være likt for Askers innbyggere som en del av harmoniseringsarbeidet i den sammenslåtte kommunen. Videre er det også stor enighet om at prinsippet om at forurenser betaler. Det å generere mer søppel enn det som blir hentet fra hver husholdning, er vel å anse som forurensing hvis det ikke blir levert på gjenvinningsstasjonene. Da blir det naturlig at man betaler for å generere mer avfall.

Les også: Brukerbetaling på Follestad: - Skulle vi ikke ta vare på det beste fra alle tre kommunene?

Det er to måter å betale for dette. Enten gjennom renovasjonsgebyret eller at man innfører brukerbetaling. Å definere det ene som gratis og det andre som betaling, fremstår som underlig. I saksfremlegget er kostanden for bortfall av brukerbetaling på begge stedene anslått til å være kroner 160 per husholdning som betaler renovasjonsgebyr. Det betyr at man nesten betaler for tre turer til gjenvinningsstasjonen enten om man benytter seg av denne muligheten eller ikke.

Les også

Brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene i Asker

Den delen av husholdningene som ikke benytter seg av gjenvinningsstasjonene subsidierer de andre som genererer mer husholdningsavfall. Da blir problemstillingen, skal alle betale 160 kroner for noe mange ikke benytter seg av, eller skal de som generer mer husholdningsavfall betale ekstra for dette. I en markedsundersøkelse om innføring av brukerbetaling var bare 14 prosent for ikke å ha brukerbetaling. Nesten halvparten, 47 prosent, var for brukerbetaling, 39 prosent var for en delt løsning med et gitt antall besøk uten brukerbetaling.

Det er også påpekt i innlegget faren for forsøpling i naturen som følge av innføring av brukerbetaling. Jeg har mer tro på at det er de færreste som gjør seg til miljøsvin for 60 kroner ved å kaste søppel i naturen. Sammenligning mellom Asker nord og sør, med og uten brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene, viser ingen forskjell på antall villfyllinger.

Oppsummert så dreier dette seg om lik håndtering av innbyggerne, og at den som genererer mer søppel utover det renovasjonsgebyret dekker, betaler for det.

Gratis er det i hvert fall ikke.