Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor er skogvern viktig?

Regjeringen verner nå deler av Skaugumsåsen, Åstad og Løknesskogen i Asker.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tap av natur er sammen med klimaendringer den aller største utfordringen vi står overfor.

Venstre i regjering prioriterer klima og natur øverst og har systematisk trappet opp skogvernet. Aldri er det blitt vernet så mye skog i Norge som nå. Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk natur. Det finnes mer enn 1 100 truede arter i skogene i Norge. Hundrevis av insekter, sopparter og fugler er avhengige av rik blandingsskog, død ved og gammel skog.

Asker har noen av de rikeste geologiske og biologiske naturverdiene i landet. Derfor var det viktig at områdene Skaugumsåsen, Åstad og Løknesskogen var 2 av de 28 nye skogområdene regjeringen vernet 27. november i år. Skaugumsåsen og Åstad inneholder et uvanlig variasjonsrikt edelløvskogområde med mange ulike skogtyper, fra rik sump- og kildeskog til tørrere edellauvskog. Bevaring av disse områdene har særlig betydning for vårt biologiske mangfold.

Løknesskogen inneholder artsrik edelløvskog med karakteristisk planteliv, rødlistede sopparter og havstrand med sjeldne arter som strandrisp og tusengyllen. Formålet er å bevare det egenartede og vakre natur og kulturlandskapet på Løkeneshalvøya som en helhet. Et område med verdifull karakter gjennom særpreget fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementene som er med på å gi området dets verdifulle karakter.

Med vern av disse områdene sikrer vi Askers innbyggere flotte naturopplevelser for framtida i fantastiske områder med skog som har vært uberørt av hogst de siste hundre år. Vi holder kulturlandskapet vårt fra gammelt av i hevd, og vi tar et nasjonalt ansvar ved å sikre slike områder vern. Det vil bidra til å hindre utrydding av viktige arter og naturtyper og sikre at kommende generasjoner får samme mulighet til naturopplevelser som oss.

Skogvern er også et viktig og effektivt klimatiltak da karbonlagring er større i gamle skoger.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet siden forrige regjeringsperiode. Siden 2014 er det bevilget 2,85 milliarder til skogvern. Det nasjonale målet er 10% skogvern, og det er nå vernet 5,1% av all skog og 3,9% av den produktive skogen i Norge.

Asker bidrar godt. Det er vi stolte av. Vi har nå vernet rundt 6 prosent av skogen i Asker. Og tar vi med biologisk viktige områder (BVO) er vi nærmere 8 prosent. Men vi skal gjøre mer for å bidra til å nå det nasjonale målet.

Hovedutvalg for samfunnstjenester er i gang med temaplaner for både naturmangfold og handling mot klimaendringene. Her blir temaer som arealnøytralitet og arealregnskap, vern av skog og utvidelse av markagrensa, stans av naturødeleggelser og nedbygging av dyrka mark viktige temaer og fokusområder.

Å være en arealnøytral kommune innebærer at vi gjenbruker og fortetter arealer som allerede er utsatt for menneskelige inngrep fremfor å endre og ødelegge natur, og at vi restaurerer der det er nødvendig.

Dette arbeidet er viktig. For Asker og våre innbyggere, for landet, og ikke minst for de som kommer etter oss.

Kommentarer til denne saken