Fortetting rundt kollektivknutepunktene er en viktig strategi som stort sett alle er enige i. Men den må anvendes med klokskap. Vi politikere må passe på at vi ikke blindt omgjør viktige, lokale landemerker til ingensteds. Å bygge ned Hvalstad stasjon med pregløse blokker er ikke klokt.

Stasjonsbygning med godshus fra 1915 er det eneste stasjonsmiljøet i tidligere Akershus som er bevart langs Drammensbanen fra tiden med ombyggingen til normalspor. Alle andre er revet.

I kommunens egen kulturvernplan er stasjonsbygning og pakkhus vurdert til å ha høy autentisitet og sjeldenhetsverdi. Det eldste stasjonsmiljøet, samt stasjonsbygningen fra 1962, er gitt verneklasse B og anbefales bevart. Stasjonsbygningene er videre valgt ut for vern i forbindelse med NSBs verneplan for jernbanebygninger. Stasjonen har høy miljøverdi, er tidstypisk og interessant i et regionalt perspektiv.

Planen verner stasjonsbyggene, men vi mener at stedets særpreg må brukes mye mer aktivt og i tråd med nasjonale og regionale føringer. For kvalitet i utformingen bidrar til attraktivitet, tilgjengelighet, identitet og eierskap til stedet.

MDG har derfor foreslått at den planlagte utbyggingen må ta hensyn til eksisterende uttrykk og estetikk. Vil vi skape gode og unike bygder og tettsteder, må vi satse på mangfold. Historiske spor og gjenkjennelige visuelle elementer styrker den lokale identiteten. La oss bruke dem, ikke gjemme dem bort bak støyskjermer og blokker.

Nok luft og gode siktlinjer rundt stasjonsbygningen er helt avgjørende skal vi ivareta Hvalstads unike preg og skape gode, allment tilgjengelige møteplasser. Regionale myndigheter er enige i at vi på Hvalstad må finne en balanse mellom fortetting og ivaretakelse av historiske kvaliteter.

Hvalstad er utpekt som ett av 17 nærsentre i Asker. Denne utbyggingen gir lite til utvikling av denne funksjonen. I stedet for å bygge ned og privatisere stasjonsområdet mener vi det hadde vært interessant å utvikle tomten som nærsenter.

Kvaliteter som er viktig for ulike togreisende og trafikantgrupper må få større vekt slik at Hvalstad kan bli en framtidsrettet stasjon som mange flere vil bruke i hverdagen.

MDG ønsker å følge vellets innspill om å bevare pakkhuset i sin helhet og gjøre det tilgjengelig for frivilligheten. Vi mener at støyskjerming langs jernbanen må utføres pent og slik at stasjonsbygningen er synlig, også fra perrongen.

Før planene i større grad gjør Hvalstad finere, kan ikke MDG støtte utbyggingen. Den må forsterke den unike identiteten, noe som krever endringer i form og uttrykk, nedtrapping av bygningshøyde og mer plass rundt stasjonsbygget. Vi vil utvikle Hvalstad til et godt fungerende stasjonsområde som er åpent og innbydende for allmennheten.