Kommuneplanens arealdel er lagt ut på høring i disse dager. Det er forslag om tilbakeføring til LNF (Natur, Landbruk, Fritid) for store arealer som er avsatt til blant annet bolig og næring. Det argumenteres med bærekraft og sentrumsnær utvikling.

Alle som skal bygge noe eller ønsker å gjøre tiltak på egen eiendom må forholde seg til overordnede planer. Kommuneplanens arealdel er en slik plan. Denne planen skal rulleres hvert fjerde år. Det vil si at det foretas justeringer i tråd med nye ønsker og samfunnets behov. Ut i fra kommuneplanen må det lages reguleringsplan for hvert konkret område. Å utarbeide slik plan tar tid, fra en ide konkretiseres og avtaler om utvikling er på plass.

FrP mener vi ikke skal ta omkamper på tidligere politiske vedtak. Det er viktig for alle å ha en forutsigbarhet i de planene som er lagt og vedtatt.

Utgangspunktet for Plan- og bygningsloven er at alt areal er LNF, men mindre det er regulert eller avsatt i kommuneplanen til annet formål.

Når et tidligere kommunestyrevedtak har fastsatt et bestemt formål i arealbruk i tidligere kommuneplan og denne er akseptert av øvrige offentlige organer etter diverse høringer, vil det være rimelig å anta for grunneiere og tiltakshavere at det er dette de skal forholde seg til når de går videre med detaljregulering og bruker tid og penger på dette. Fra varslet oppstart til det foreligger en godkjenning fra kommunestyret tar det ofte to år og mer. Kostnadene for tiltakshaver er avhengig av størrelse og kompleksitet på planen, men ligger ofte mellom 1 til 5 millioner kroner, og oppover.

Så kan vi være enige eller uenige i den strategi som det legges opp til av flertallspartiene. At alle skal bo oppå hverandre i og rundt kollektivknutepunkter, at all økning i transportbehov skal være kun med offentlig transport, sykkel og gange. Men de kan da ikke nappe teppe bort under beina på de som har forholdt seg til gjeldende planer.

FrP mener uansett at vi skal utvikle hele kommunen, fra nord til lengst sør. Og at vi har fortsatt behov for et variert botilbud, og i forskjellige prisklasser. Vi ser ofte at de sentrumsnære boligene fort blir for små både innvendig og utvendig arealmessig. Og at mange ønsker litt mer luft rundt seg.

Det er også utvikling av hele kommunen som vil gi unge førstegangsetablerere og mennesker med normalinntekter en mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet, og for de som ikke ønsker å bo oppå hverandre i legoklosser.
At samfunnets ønsker og behov endrer seg har vi forståelse for. Men det kan ikke legges til grunn for overprøving av tidligere vedtak mot grunneiers ønsker som har brukt tid, egne penger og ressurser for å få frem en gyldig og vedtatt reguleringsplan. Kommunen mister enhver troverdighet i plansaker om en ved ny rullering opphever tidligere vedtak på den måten det nå er foreslått på en rekke områder.
Derfor kommer FrP til å kjempe for de vedtakene som tidligere er fattet av de tre gamle kommunestyrene, og for fortsatt muligheten til å erverve seg bolig litt utenfor til en rimeligere pris.

FrP vil at kommunen skal opptre som en seriøs samarbeidspartner for næringsliv og tiltakshavere, med en høy grad av troverdighet og forutsigbarhet i sitt arbeide.