Spørsmålet er heller om politikerne er villige til å redde Oslofjorden?

Under regjeringens arbeid med ny helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, er oppfordringen til regjeringen fra Havforskningsinstituttet klar:

*Fiske, avrenning fra landbruk og avløp, og økt temperatur i sjøen er hovedårsakene til at økosystemet i Oslofjorden er i ubalanse.

Ifølge Havforskningsinstituttet må vi sette av betydelige områder som får være i fred for fiskeaktiviteter, dersom vi ønsker å gjenoppbygge fiskebestandene, og dersom vi ønsker å restaurere økosystemet i Oslofjorden. I tillegg må vi sette inn strengere tiltak for å hindre avrenning fra avløp, vei og jordbruk.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden ble lansert 30. mars 2021. Planen inneholder 63 tiltak og 19 punkter for nødvendig kunnskapsinnhenting for å bedre miljøet i Oslofjorden.

Så hvorfor gjør vi ikke det da?

Ifølge Otto Galleberg, Seksjonssjef på Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren Oslo og Viken, har det allerede blitt satt inn flere tiltak gjennom flere år for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer til vann, vassdrag og elver som til slutt renner ut i Oslofjorden.

«Dessverre så ser vi at dagens innsats ikke er god nok, og vi jobber nå i sluttfasen med ny forskrift for regionale miljøkrav som vil gjelde for store deler av Oslo og Viken. Vårt håp er at disse kravene vil redusere avrenningen sammenliknet med i dag, forklarer Galleberg».

I tillegg til avrenning fra landbruket over hele Viken, kommer utslipp fra vei- og kloakk fra tett bebyggelse langs hele fjorden.

Ifølge Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i Klima- og Miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren Oslo og Viken jobbes det i dag tett opp mot kommunene langs Oslofjorden for å øke kvaliteten på rensingen av avløpsvann. Ifølge Sundt Skålevåg er det flere tiltak som kan gjøres bedre for å hindre avløpsvann i fjorden. Ledningsnettet må fornyes slik at det blir tett, og renseanleggene må rense vannet bedre enn de gjør i dag. Kommunene langs fjorden må derfor kunne forvente at det vil bli strengere krav enn tidligere.

Havforskningsinstituttet lanserte i januar 2021 rapporten «Krafttak for kysttorsken». Rapporten beskriver tilstanden i Oslofjorden, og slår fast at bunntråling gjennom de siste hundre årene er den viktigste årsaken til at økosystemet er i ubalanse og hvorfor fiskebestandene er borte.

I tiltaksplanen for Oslofjorden står det at Yrkesfisket i Oslofjorden er begrenset, og at bunntråling kun foregår på faste områder. Tiltakene som foreslås er kun å se nærmere på den kunnskapen som framkommer i rapporten fra Havforskningsinstituttet.

Fritidsfiske står også for en betydelig andel av fiske i Oslofjorden.

Ifølge fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), er det trist å se hvordan tilstanden til Oslofjorden er i dag. Fjeldseth er allikevel fornøyd med at det er satt inn flere tiltak for å begrense fiske og verne om fisken i fjorden:

Store deler av Oslofjorden er i dag fredet for all fiske i gyteperioden for torsk som er satt fra 1. januar til 30. april. I denne perioden er det i praksis kun lov å fiske sjøørret i disse områdene.

Torsken er fredet i Oslofjorden- hele året. Det er også forbudt å fiske med garn av hensyn til torsken.

Ifølge Fjeldseth bør en videreføre de forbudene som allerede eksisterer, men en må også få det omfattende trålfisket inn i bærekraftige former, og fjerne alle dispensasjoner for fiske etter torsk.

Fjeldseth poengterer at en uansett må prøve å unngå å forby det som er bærekraftig.

Makrellen er for eksempel en tallrik rovfisk. Denne kan du fiske med god samvittighet. Det er viktig å huske på at de ivrigste fiskerne, ofte er de som kjemper mest for å ta vare på livet i fjorden, sier han.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) uttaler seg på vegne av flere natur- og friluftslivsorganisasjoner over hele landet. Flere av våre tilsluttede organisasjoner er aktive i og rundt Oslofjorden, både med miljøvern, natur, friluftsliv og fritidsfiske.

Alle våre tilsluttede organisasjoner ønsker en bærekraftig fjord og et rikt friluftsliv, i og langs Oslofjorden, også for Fremtiden.

Fredag 3. september har vi invitert politikere, næringsliv og natur- og friluftslivsorganisasjoner til debatt om hva som må til for å redde Oslofjorden. Du kan følge seminaret direkte på nett.

Vårt forslag:

Hva om vi minimaliserer utslippene fra avløp, vei og jordbruk ved å sette inn strengere tiltak, og avslutter alt trålfiske i Oslofjorden for alltid? Ja, det vil koste oss dyrt. Men hva er egentlig alternativet?

Og hva om vi stanser fritidsfiske på sårbare bestander i store deler av Oslofjorden for en periode på ti år?

Først da vil Oslofjorden ha en mulighet til å gjenoppbygge fiskebestandene, og restaurere økosystemene. Og fritidsfiskerne kan oppleve ekte fiskeglede i Oslofjorden igjen i framtiden.