Folk flest i Asker har god økonomi, og lever gode liv. SV ønsker å bidra til å bedre tryggheten for de som ikke gjør det. Samfunnet er ikke bedre enn det det er for de som ikke har god helse og god livskvalitet. Et bærekraftig samfunn skal gi trygghet til alle innbyggerne, ikke bare til de som kan betale for bærekraften ut av egen lommebok. Det er dette som er vårt anliggende når vi spiller inn forslag til budsjettet for kommende år:

Asker SV ønsker å styrke tidlig innsats mot barn og ungdom, PPT og barnevern og skolehelsetjenesten, spesielt helsesykepleiere, med 10 millioner kroner. For to år siden var det en uttalt målsetting å styrke denne viktige førstelinjetjenesten. I stedet har vi sett forslag på å redusere den.

Vi ønsker å innføre samme inntektsgrense for å få 50 prosent moderasjon i SFO som i barnehage, 532 000 mot 592 000 i SFO.

Vi vil styrke Søndre Borgen barnehage med to millioner til trivsels- og integreringstiltak for å motvirke den negative utviklingen barnehagen er inne i på grunn av byggearbeidene i nabobygget.

Vi vil styrke bevilgningen til helse og omsorg med 22 millioner kroner til økt grunnbemanningen og innføring av stimuleringstiltak for å sikre god rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere, til Filtvet bo- og omsorgssenter og alle andre institusjoner i kommunen som står for vitale velferdstjenester, men hvor det er underskudd på fagutdannede, ikke minst sykepleiere.

Vi vil styrke psykiatrisk legevakt og ambulerende team og forsterket oppfølgingstjeneste med 10 millioner kroner.

Vi vil styrke Asker og Bærum legevakt med 5 millioner kroner.

Vi vil styrke kultur med 3 millioner kroner, primært til å opprettholde aktivitetskortet for ungdom.

Vi ønsker å bruke 5 millioner kroner ekstra på prosjekter innen utslippsfri transport.

Dette salderer vi ved å redusere politikergodtgjøring med 6 millioner kroner, og reduserer netto driftsresultat til 1,75 prosent for kommende år mot kommunedirektørens forslag om 2,2 prosent. Dette gir 37 millioner kroner mer til drift allerede kommende år.

SV har fått gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. I skrivende stund er det ikke mulig å si nøyaktig hva det innebærer for Asker kommune, annet enn at kommunen får en økning i frie inntekter fra staten på minst 37 millioner, kanskje 76 millioner kroner. (Kilde: KMD 11. 11.21)

Vi ønsker å reversere sparetiltaket kalt «omstilling og effektivisering» på 50 millioner kroner i kommunedirektørens forslag, og beholde beløpet som driftsmidler.

På investeringssiden ønsker vi å få inn finansiering av ny Søndre Borgen barnehage, den dårligst stilte i hele kommunen, og ikke bare nøye oss med den tredje «mulighetsstudien» siden 2013! Barnehagen opplever flukt av søkere som har mulighet til å kjøre barna sine til andre barnehager, med det resultatet at den har blitt en minoritetsspråklig barnehage, stikk i strid med målsettingen.

Sætre skole ligger innenfor en sikkerhetssone for eksplosiver, og sårt tiltrengte utbyggingsbehov får en brakkeløsning. Vi vil at elevene skal få en ny skole innen 2026, og ikke 2029.

Dette har vi råd til, selv uten gjennomslag for alle SVs forslag til styrking av driftsmidler. Asker kommune har en høy gjeldsgrad, men også et inntektsnivå langt over gjennomsnittet, fondsreserver likeså.

Vi vil ikke underslå at framtiden byr på større utfordringer når det gjelder å opprettholde en bærekraftig økonomi. Finnes det et skattegrep med en sosial innretning som kommunen kan ty til? Vi svarer: Se til Oslo! Og et stort flertall av landets kommuner ellers.