På Asker kommunes hjemmeside kan vi lese at «Regjeringen har valgt å innføre gratis SFO for alle førsteklassinger». Dette utsagnet krever en presisering: Det var ikke regjeringens initiativ, men SV som i budsjettavtalen med regjeringen sørget for at det blir gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger! Helst ville vi være en del av en regjering som førte en offensiv sosial- og utjevningspolitikk, men når ikke det var liv laga, er vi tilfreds med å oppnå resultater fra utsiden, selv om det krever tøffe forhandlinger. Vi er glade for å ha fått gjennomslag i denne viktige saken, en sak som handler om rettferdig fordeling og utjevning av økonomiske forskjeller. Nå vil alle familier med førsteklassinger kunne spare hele 15 708 kr i året. Med de prisøkningene vi har på matvarer og energi for tiden, vil dette være et vesentlig bidrag, særlig for barnefamilier i etableringsfasen til å unngå reduksjon i levestandarden.

Det har resultert i at familier med en samlet inntekt under 785 180 kr, og i denne gruppa er det mange eneforsørgere, slipper å betale for SFO i sin helhet! 

Martin Berthelsen, SV

I kommunestyrets behandling av 2022-budsjettet foreslo SV tiltak for å gjøre SFO billigere, spesielt for lavinntektsfamilier. På sedvanlig vis avviste Høyre med sine forbundsfeller disse forslagene. I vår innførte regjeringen en støtteordning for lavinntektsfamilier med barn i SFO som kommunene kunne søke på, og vår kommunedirektør har kjent sin besøkelsestid. Det har resultert i at familier med en samlet inntekt under 785 180 kr, og i denne gruppa er det mange eneforsørgere, slipper å betale for SFO i sin helhet!

SV vil fortsatt arbeide både lokalt og nasjonalt for å utvide ordningen med gratis SFO. Vi ønsker at alle elever fra 1. til 4. trinn skal ha gratis halvdagsplass, uansett familieinntekt. SFO er en viktig arena for lek og sosial utvikling. og har et mye større potensial enn bare å være et oppholdssted mens barna er på jobb. På Stortinget har SV fremmet følgende representantforslag om økt kvalitet i SFO: Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt samarbeid mellom SFO og kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse.

Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen. Uansett utfallet, vil Asker SV arbeide for at intensjonene i den nylig vedtatte rammeplanen for SFO som skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, blir fulgt opp. Hvis man utvikler tilbudet videre med mer kompetanse, økt bemanning og flere aktiviteter, kan SFO bli et enda viktigere bidrag til vekst og utvikling.

Med driftige aktører som Asker kulturskole, Asker idrettsråd, Asker næringsforening og frivillige organisasjoner ellers som medspillere, har vi store muligheter for å gjøre SFO til en arena med et mangfold av spennende og utviklende aktiviteter.