Gratis avfallshåndtering på Follestad miljøstasjon for privatpersoner har vært en suksess i Røyken.

De aller fleste ønsker å være miljøvennlige, men jo vanskeligere og dyrere det er, jo færre vil ta seg bryet med å sortere og levere avfall på riktig måte.

Tiltaket må viderebringes

I Asker kommune koster det i dag penger (pr kg) for privatpersoner å levere avfall på den lokale gjenvinningsstasjonen. 50 kroner for opptil 150 kg høres kanskje ikke så mye ut, men en normal henger tar omtrent 600 kg. avfall av ulik karakter, og prislappen ender da fort på 200 kroner eller mer.

Asker FrP går derfor til valg på å videreføre ordningen med gratis avfallshåndtering i nye Asker. Tiltaket vil ikke bare ha betydning for det avfallet som leveres på gjenvinningsstasjonen, men også for den sorteringsgraden som kommer fra ordinært husholdningsavfall.

Her blir den største miljøgevinsten. Initiativet til å kaste ”alt mulig” i restavfallet, elimineres betraktelig.

Vi slipper også å bruke store ressurser på holdningsendringer, informasjon eller organisering. Her legges det kun til rette for å gjøre ”den riktige” handlingen uavhengig om man bryr seg om avfallshåndtering eller miljøhensyn.

Store mengder avfall – stort potensial

Hver innbygger i Norge produserer årlig 411 kg. søppel i husholdningsavfall, og 433 kg til en gjenvingstasjon, viser tall fra SSB. Restavfall utgjør omtrent 42 prosent av avfallet nasjonalt. Da er det ikke vanskelig å tenke seg at mulighetene er store for Nye Asker!

La oss si at 20 prosent av Nye Askers 60 000 innbyggere endrer atferd i positiv retning. La oss si at disse leverer 10 prosent mer avfall på gjenvinningsstasjonen, som ellers ville tilfalt husholdningsavfall eller i verste fall blitt kastet i naturen. Da får vi følgende regnestykke:

12 000 innbygger x (10%) 41 kg = 492 tonn avfall. Hvis en tenker seg at noe av dette også inneholder særlige skadelige komponenter, er dette et meget effektfullt tiltak som krever lite administrasjon og informasjon eller holdningsendringsarbeid. Her får man effekt uten å måtte snu på nye steiner.

Gratis retur av avfall fra husholdninger er et tiltak som virker. La oss bringe det med oss videre i Nye Asker kommune! Stem FrP 9 september.