Gå til sidens hovedinnhold

Gigantutbygging på Storsand: - Natur- og kulturverdier må sikres

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planene for ny molo i Oslofjorden ved Storsand sandtak er enorme. Det kan trolig bli Oslofjordens største molo. Vi vet godt at det å fylle Oslofjorden med masser medfører stor risiko for forurensing og miljøskade i et allerede svært belastet økosystem. Storskjær naturreservat ligger rett ved og vi må forsikre oss om at forurensning fra fyllmassene og sprengstein ikke når Oslofjorden. En så stor molo vil også kunne endre strømningsforhold betraktelig og skade både strandlinje og fjordbunn.

Hovedformål med områdeplan for Slottet gård nå er lokal og klimavennlig lagring av masser fra bygging av nytt løp i Oslofjordtunnelen. MDG er positiv til dette og ønsker å støtte en regulering som muliggjør at terreng ved Storsand sandtak repareres med kortreiste masser.

Vi er derimot skeptiske til at områderegulering nå tar stilling til fremtidig boligbygging som ikke kan påbegynnes før store infrastrukturinvesteringer er planlagt og gjennomført, noe som kanskje ikke skjer før om 20-30 år

Vi mener det ikke er fornuftig kommunal planlegging å lage reguleringsplaner som skal ligge i en skuff i årevis. Det motarbeider tidsriktig og helhetlig planlegging, ikke minst i et klima- og miljøperspektiv. Vi synes også det er underlig at det på alle felt åpnes for både bolig og fritidsbolig og at denne planen om 200 nye boliger ikke sees i sammenheng med de store utbyggingsplanene i området ellers.

Natur- og kulturverdier i sandtakområdet må ettertrykkelig sikres! Dersom en ny stor molo etableres så må dette minst ha pålitelige positive effekter for allmenn tilgang og sanering av strandsonen i området. Miljøkonsekvensene i fjorden må holdes lavest mulig. Vi ser ikke at endrede strømningsforhold med ny molo og gjenfylling i fjorden med sprengte masser som kan være forurenset er utredet tilstrekkelig.

MDG har derfor fremmet syv konkrete punkter som vi mener vil forbedre reguleringsplanforslaget for Storsand sandtak, Slottet gård, betraktelig. Dessverre så fikk kun punkt to og tre støtte i utvalget.

Nå håper vi på at kommunestyret vil tenke seg om en gang til:

  1. Fremtidig utbygger må forvente at klima- og miljøkrav i prosjektet vil øke tilsvarende det som til enhver tid må anses til å være tidsriktig og fremtidsrettet når prosjektet realiseres.
  2. Mest mulig strandsone i området skal gis tilbake til allmennheten. Før byggetillatelse for ny molo gis skal det forsøkes å gjøre avtaler med grunneiere som har småbrygger i området, med mål om å tilby dem plass i den nye moloen og rydde/sanere strandsone for allmenheten
  3. Strømningsforhold med ny planlagt molo må utredes grundig, særlig med tanke på påvirkning av de lokale strendene, risikoen for endrede strømforhold og erosjon, samt konsekvensene av dette.
  4. Felt B6 tas ut av planen slik at Sandmorenen ivaretas
  5. Felt B5 reduseres slik at den kartlagte Anaturtypelokaliteten ved Grønsandbekken ivaretas i sin helhet.
  6. Det innarbeides en rekkefølgebestemmelser som sikrer at det i felt B2, B4, B5 gjøres biologiske registreringer/ naturkartlegging før detaljregulering igangsettes.
  7. Ny fellesbestemmelser for området: Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet viktige naturverdier som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører naturverdiene og deres beskyttelse jf. føringer i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og i Meld. St 14 (2015-2016) Natur for livet, og naturmangfoldsloven
  8. Vi minner om at Norge har forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2020 og at vårt forslag følger opp føringer i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og i Stortingsmelding 14 (2015-2016) Natur for livet.

Kommentarer til denne saken