Espen Aspås Hansen (FrP) intervjues i RHA 17. januar, og jubler over at ordfører i Asker Lene Conradi er med og presser på i saken om forlengelse av gang- og sykkelvei langs Røykenveien.

Røykenveien: - Gledelig at Conradi nå presser på 

Aspås har ikke stått alene

Det er veldig bra at Aspås Hansen har jobbet for denne saken, og det er bra at Aspås Hansen gleder seg over Conradi sitt initiativ. Men det blir feil når det fremstilles som om han har stått alene om dette, og kanskje særlig anklagen om at andre enn Aspås Hansen har sovet.

De siste årene er det mange politikere fra flere partier i Røyken som har jobbet med dette, og kanskje spesielt politikerne i utvalget for miljø, klima og samferdsel (MKS-utvalget). Både som et selvstendig forslag, og i sammenheng med andre saker som har vært til behandling.

Utfordringen har vært at det er Buskerud fylkeskommune som har ansvaret for fylkesveier slik som Røykenveien, og svaret derfra har hele tiden vært at det ikke er penger - tiltaket koster for mye.

Til tross for den tydelige tilbakemeldingen har tiltaket vært tema en rekke ganger i politiske utvalg i Røyken - i MKS-utvalget, formannskapet og kommunestyret. Både i forbindelse med andre planer og som eget tiltak.

Senest i forbindelse med budsjettprosessen for 2019 hvor Aspås Hansen fra talerstolen gjorde et poeng av at Frp ville fremme et forslag om å finansiere nevnte gang- og sykkelvei i Fylkestinget. Et forslag vi ennå ikke har sett omtalt.

Påstanden stemmer ikke

Aspås Hansen kritiserer videre at MKS-utvalget ”(...) ikke har lagt to pinner kors for å få realisert noen gang- og sykkelveier verken på Røykenveien eller andre steder i kommunen.”. Og viser på nytt at han enten sover seg gjennom kommunens saksbehandling, eller satser på at alle andre gjør det.

Det vil føre for langt å ramse opp alle tiltak som har vært jobbet med vedrørende gang- og sykkelveier i de litt over 3 årene utvalget har eksistert. Men jeg vil vise noen eksempler på at Aspås Hansens påstand ikke stemmer.

Når det gjelder gang- og sykkelveier har det blant annet blitt fremmet forslag knyttet til: store og små trafikksikkerhetstiltak (som bla består av gang- og sykkelveier) på både kommunale- og fylkeskommunale veier samt søkt om midler til dette fra fylkeskommunen og Statens Vegvesen, Trafikksikkerhetsplan 2017-2020, sykkelstrategi med handlingsplan, søknad om klimasatsmidler fra Miljødirektoratet og midler fra SVV med resultat som sykkelhoteller i Slemmestad og Røyken stasjon, elektriske bysykler, mobilitetsplan Slemmestad mm.

Slemmestadområdet har flest innbyggere

I sykkelstrategien står det at i årene fram mot sammenslåing med Asker og Hurum i 2020 er det hovedprioritet å komme i gang med regulering, grunnerverv og utbygging av gang- og sykkelveier langs Slemmestadveien fra Bødalen til Midtbygda og langs Sundbyveien fra Nærsnes til Slemmestad.

Sto helt alene, men så fikk han med seg hele kommunestyret 

Slemmestadområdet er det området i kommunen med flest innbyggere og mange har behov for å komme seg ned til Slemmestad med sine skoler, barnehager, arbeidsplasser, butikker, bibliotek, pendlerbåt osv.

I tillegg trenger innbyggerne i Slemmestad å komme seg trygt mot Midtbygda/Røyken der blant annet rådhuset, Røyken videregående skole, togstasjon og Røykenbadet befinner seg. Hensikten med planen er å knytte sammen tettstedene for myke trafikanter, med Midtbygda og Bødalen/Slemmestad som første prioritet.

Skal opp til politisk behandling 

Det skal legges til rette for sikker gang - og sykkelvei langs Slemmestadveien og det skal utarbeides en reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak langs Fv165 Slemmestadveien mellom de to tettstedene. Arbeidet med begge disse strekningene er igangsatt.

Gang og sykkelvei langs Underlandsveien mellom Hallenskog og Heggedal stod ferdig i desember 2018. Et arbeid som har gått over 2 år og som er gjennomført på begge sider av grensen mellom Asker og Røyken.

Utvalgets leder og nestleder har i denne konkrete saken vært i møter i Samferdselsdepartementet og bedt om – og fått - økt bevilgningen til dette prosjektet fra 15 til 30 millioner.

Men alt dette har vært behandlet i kommunestyret, og Aspås Hansen har således vært med å behandle dette. Aspås Hansen er kommunestyrerepresentant. Han får betalt for den jobben. Da bør man kunne forvente at han enten holder seg våken og forholder seg til sakene som blir behandlet.

Eller i det minste slutter å spre misinformasjon og udokumenterte påstander om andres arbeid.

Gang- og sykkelvei over kommunegrensa: - Det burde selvfølgelig vært etablert samtidig