Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesrådet fikk stryk av Rødt-politiker for Vikens satsing på Røykenveien. Nå slår de tilbake: – Har investert 500 millioner

Fylkesråden for samferdsel slår tilbake mot Rødt-politikers slakt av Vikens håndtering av innbyggernes bekymringer langs Røykenveien.

Senterpartiets Olav Skinnes sitter som fylkesråd for samferdsel i Viken. Han svarer Rødt-politiker Tobias Langås Handeland på hans kritikk mot fylkesrådets håndtering av bekymringene som har kommet inn fra beboere langs Røykenveien og Heggedalsveien.

Les også: Rødt-politiker stiller fylket til veggs etter behandling av heggedølenes trafikkbekymring: – Det er hårreisende

Skinnes skriver at dagens trafikksituasjon i Heggedal er kompleks og at Røykenveien er en av de mest trafikkerte veiene i fylket. Han påpeker at kommunen og fylket nylig har gjennomført en befaring på Slemmestadveien og Røykenveien.

– Partene er enige om å se på mulige tiltak for smartere bruk av veinettet for å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Dette arbeidet skal det jobbes med i 2021, skriver Skinnes.

Investert mye

Han trekker fram at det i løpet av det siste tiåret har blitt brukt svært mange penger i disse områdene på vei.

– Det er i løpet av de 8–10 siste årene investert opp mot 500 millioner kroner i samferdselsanlegg langs Røykenveien og i Heggedalsområdet. I løpet av de siste årene er det iverksatt flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Tidligere Akershus fylkeskommune rettet mye av sin innsats på trygging av skoleveier og fikk utarbeidet en rapport: «Trygging av skoleveier i Akershus» (rev. 2018). Alle rapportens skolevegtiltak på Heggedal er nå ferdig bygget, skriver Skinnes.

Flere arbeider

Fylkesråden påpeker at en ny gang- og sykkelvei er bygd på strekningen Marie Lilleseths vei til den tidligere grensen mellom Buskerud og Akershus i Heggedal, noe som ifølge han medfører sammenhengende sykkelvei fra Asker.

– I disse arbeidene ligger også etablering, utbedring av diverse krysningspunkt. I Rustadveien, Heggedalsbakken, Andersdammen og Østliveien er gangfelt endret og forbedret slik at fartsnivået reduseres, samt bedre belysning. I Gjellumkrysset er signalanlegget gjort tryggere for gående, og det er etablert varsellys ved gangfelt over Fv1439, Heggedalsveien, ved Heggedal skole.

Les også

Beboere og Heggedal skole mener fotgjengerfeltet er farlig, men blir avvist av fylket: – Hendelser som beskrevet er et atferdsproblem

Han skriver at det på Røykenveien ellers har blitt fjernet et gangfelt ved Bondi grunnet etableringer av underganger, og at det langs Heggedalsveien de senere årene har blitt gjennomført ulike belysningstiltak langs eksisterende gang- og sykkelvei og ved krysningspunkt.

– I tillegg skal det bygges rundkjøring i krysset Røykenveien/Bleikerveien i forbindelse med store byggeprosjekter på Risenga.

Ønsker god dialog

Skinnes skriver at de er opptatt av å ha en god dialog med Vikens innbyggere, og fortsetter med å si at fylkesrådet har vedtatt at det fra 2021 legges det opp til en ny modell for arbeidet med trafikksikkerhet i Viken. Intensjonen er at partnerskap for trafikksikkerhet med kommuneregionene blir en del av denne modellen.

– Gjennom dialog mellom kommuneregion og fylkes kommunen prioriteres tiltak som forankret i partnerskapsavtaler. Viken fylkeskommune ønsker å samhandle med alle kommuner i fylket for i fellesskap å utvikle Vikensamfunnet til å nå nullvisjonen for drepte og hard skadde, og å bli et godt sted å bo, leve og jobbe.

Les også

Hevder det skjer flere titalls nesten-påkjørsler i løpet av året ved denne Heggedal-overgangen: – Den er plassert svært uheldig

Større fysiske tiltak som skal gjennomføres på veien de neste fire årene prioriteres i handlingsprogrammet for samferdsel i Viken 2022–2025. Dette er under utarbeidelse.

– Kommunene vil bli involvert underveis i prosessen med handlingsprogrammet både gjennom dialog og formell høring (juni – september 2021). Da kan alle som ønsker komme med innspill.

Vil redusere fartsgrensen

Handeland kritiserte også fylkeskommunen administrativt for svaret de ga til Heggedal skole. Fylkeskommunen svarer at når de foretar faglige vurderinger av forskjellige trafikale forhold og tiltak langs vegnettet, gjøres dette med bakgrunn i gjeldende nasjonale lov- og regelverk. Det er strenge krav til krysningssteder for gående, bruk av offentlige trafikkskilt og fartsgrenser.

Fylkeskommunen gjentar at de tiltakene de har gjort rundt den aktuelle fotgjengerovergangen ved Heggedal skole og skriver at gangfeltet er etablert der det er naturlig å krysse veien, samt at gjeldende siktkrav er tilfredsstilt.

– Viken fylkeskommune kjenner seg derfor ikke igjen i den beskrivelsen som gis av situasjonen. De trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført er utført etter gjeldende regelverk og etter grundige faglige vurderinger.

De opplyser også om at de nettopp har foretatt en vurdering av fartsgrensene forbi Heggedal skole og har konkludert med at de vil starte en prosess med Statens Vegvesen for å redusere fartsgrensen fra 40 til 30 kilometer i timen forbi skolen.

– Samtidig vil vi stramme inn lengden på denne strekningen, slik at den blir noe kortere enn dagens 40-sone. Den strekningen som til nå har hatt 40 km/t, men ligger lengst unna skolen, vil få fartsgrense 50 km/t – som er den generelle fartsgrensen i tettbygd strøk.

Kommentarer til denne saken