Årosfjellet beboerforening har veiene Astrid Skaresvei (etter innkjøringen til Frydenlund skole), Tivoliåsen, Fjordstien, Fjellstien, Furuveien og Bjerkeveien.

– Med unntak av Astrid Skaresvei og Fjellstien er de øvrige veiene foreslått endret til private veier av Asker kommuner, skriver styreleder Lars Einar Johansen hos beboerforeningen i en e-post til kommunen.

– Oppfyller kriterier

Han nevner videre at en av forutsetningene for å bygge ut Årosfjellet slik det er i dag var at daværende Røyken kommune skulle ta over driften av veien.

– Alle våre veien oppfyller nærmest alle kriteriene for kommunal drift. De er også etablert med asfalt, dreneringsgrøfter, veiskulder og kommunal belysning. Dette er helt i henhold til kommunens normer.

Johansen skriver at det blir negative konsekvenser for beboerforeningen hvis kommunen skulle vedta å privatisere de valgte veiene.

– Det vil skape splid i beboerforeningen, all den tid det vil være ulike interesser for de ulike boenhetene. De som har adresse i Astrid Skaresvei (det er relativt mange enheter) vil ikke ha noen interesse av verken de private veiene eller vann- og avløpsstrukturen. Søndre del av Fjordstien er eller ikke med i vår forening eller vann- og avløpsstruktur.

Turområde

Styrelederen trekker også fram at hele Årosfjellet blir sett på som et tur- og rekreasjonsområde, og det gir resten av Åros-folket gående tilgang til kyststien og badeplasser.

– I dag driftes alle veien inklusiv belysning av Asker kommune, med unntak av et par stikkveier inn til eiendommene. Disse vedlikeholdes og vinterbrøytes av beboerforeningen.

Johansen påpeker også at kommunen er avhengig av veiene for å hente søppel, og de er også avhengig av veien for å få tilgang til vann- og avløpsstrukturen.

Åros beboerforening er ansvarlig for drift av ti vann- og avløpspumper.

– Dette er en viktig del av infrastrukturen, og det er et kollektivt ansvar for alle i beboerforeningen og ikke bare for de som er avhengig av pumpene. Dette var også en del av de opprinnelige forutsetningene for etablering av Årosfjellet.

Ønsker befaring

Beboerforingen med Johansen i spissen ønsker nå en befaring med kommunen.

– Slik at man forstår helheten i dette området, skriver Johansen.

Saken har skapt et enormt engasjement, og før høringsfristen den 20. august kom det inn over 250 innspill. Det har også blitt opprettet protestgruppe på Facebook.

Per Steine hos Asker kommune har tidligere svart ut på kritikken som har kommet mot kommunens saksbehandling.

– Det er naturlig å ta en evaluering og se på hva som kunne vært gjort bedre. Vi har ikke vært gjennom alle høringsinnspillene ennå. Vi må avvente til saken er avsluttet for å ta en evaluering, svarte han etter høringsfristen var gått ut.

I en tidligere sak forklarte Steine at hovedhensikten med å privatisere er å gjøre det likt for alle innbyggerne i kommunen. Et tilleggsargument er at budsjettet kommunen har på veidrift skal knyttes til de veiene som brukes av flest.

– Asker kommune kommer ikke til å få bedre råd ved å avslutte drift av de aktuelle veiene, men kan omfordele ressursene slik at de veiene som har størst trafikk mottar de største ressursene på drift og vedlikehold.