Jeg har, som mange av mine lokalpolitiker-kollegaer, snublet inn i politikken gjennom å være engasjert og aktiv i ulike frivillige organisasjoner. Det ene har tatt det andre, og lysten til å være med på å påvirke samfunnet vårt i positiv retning har blitt sterkere og sterkere. Jeg har et stort og brennende engasjement for frivillighet, og mener det er selve bærebjelken i samfunnet vårt:

Frivilligheten skaper gode fritidstilbud til barn, unge og eldre.

Frivilligheten gjør kulturlivet rikere.

Frivilligheten utgjør en forskjell innenfor inkludering, helse, rus og fattigdom.

Frivillighet er identitetsskaping, den skaper mangfold, bygger demokrati og det er beredskap.

Dersom ikke dette er samfunnsbygging på høyt nivå, så er jeg usikker på hva som kan defineres som dette!

Vi må ha tett kontakt mellom det offentlige og det frivillige

Vi i Høyre anerkjenner verdien av frivillighet, og vil at samarbeidet med det frivillige skal bli et stort satsningsområde i den nye kommunen vår. I årene som kommer vil samfunnet ha behov for tett kontakt mellom det offentlige tjenestetilbudet og de frivillige aktørene.

Vi vil derfor jobbe for mer forutsigbare og byråkratifrie rammer for de frivillige organisasjonene. Kommunen må være en verdig samarbeidspartner, og vi må ha løsninger som gjør at det er enkelt og attraktivt å være frivillig.

Som noen konkrete eksempler på dette kan nevnes gode nettløsninger for å fremme deltakelse, frivillighetsbil til utlån til lag og foreninger, sikre at skoler og andre kommunale bygninger stilles til disposisjon, og ikke minst; gode tilskuddsordninger og vilje til samarbeid på tvers av sektorer.

Samfunnet vårt er avhengig av en livskraftig og skapende frivillighet, der mennesker kan bruke tid, lyst og evner til å skape et bedre liv for seg selv og andre i sitt lokalmiljø.

Vi vil at Asker skal være en JA-kommune.

Det skal være lett å være frivillig i Asker!