Frihet og frivillighet henger sammen. For mange barn i Norge er fritidsaktivitet et hvileskjær fra kompliserte forhold på hjemmebanen. For noen er tiden man bruker på aktiviteter etter skolen den eneste muligheten man har til å knytte sosiale relasjoner.

I 4H, på Taekwon-do, på fotballbanen, i ungdomsklubben eller på kulturskolen møter man flere likesinnede. Her får barn og unge være fri, for noen en liten stund. Et tiltrengt pusterom.

Frivilligheten innebærer mestringsfølelse og vennskap

For mange andre representerer frivilligheten noe positivt som innebærer mestringsfølelse, vennskap, spenning, krav og utvikling. I Norge står frivilligheten sterkt. Over 240 millioner timer med frivillig arbeid blir utført i Norge hvert år.

Det innebærer 143.000 årsverk. Sammenligner man det med de 213.000 årsverkene i industrien, forstår vi litt av det enorme omfanget frivilligheten har i Norge.

Partilederen i Venstre og kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, har et brennende engasjement for frivilligheten og presenterte rett før jul en flott frivillighetsmelding. Venstre ønsker å legge best mulig til rette for at frivilligheten kan virke i all sin prakt og inkludere så mange som mulig.

Med så mye frivillighet og høy deltakelse som vi har i Norge støter man på flere utfordringer knyttet til lokaler, administrasjon og kostnader. Samtidig som Venstre ønsker bred deltakelse i frivillige organisasjoner og en sterk og uavhengig sektor, mener vi at det må komme forenklinger og en mer samordnet frivillighetspolitikk.

Det legger frivillighetsmeldingen opp til. Her oppfordres kommunene til et aktivt blikk på frivilligheten lokalt.

Fritidskort og aktivitetskort for barn og unge i nye Asker

Venstre har også fått gjennomslag for «Fritidskortet» som skal dekke deltakeravgift for barn og unge (6-18 år) på en fritidsaktivitet, slik at alle får anledning til å ta del. I Asker har vi Aktivitetskortet, dette ønsker vi å videreføre i hele kommunen, og øke grensen til 18 år.

Et annet viktig tilbud for å motvirke utenforskap og senke terskelen til å være aktiv, er utlånssentraler. Slike har vi både i Asker og Røyken i dag, og i Hurum er dette under etablering.

Nye Asker gjør allerede mye bra for frivilligheten og for Venstre er det et mål at alle kommuner bør ha sin egen frivillighetserklæring eller melding. Frivillig arbeid bør kartlegges og ikke minst må vi lytte til behovene. Optimaliseres kommunale bygg med tanke på å slippe frivilligheten til?

Vet alle gryende popstjerner i kommunen at de eventuelt kan låne lokaler til å øve i? Tilbyr kommunen råd og veiledning om man som frivillig aktør ønsker å bringe noe nytt og spennende inn i lokalsamfunnet? I det hele tatt; hva er status på kommunens arbeid med frivilligheten?

Venstre vil alltid prioritere frivilligheten høyt

Venstre vil alltid prioritere frivilligheten høyt. Vi som parti har en iboende nysgjerrighet og stort hjerte for det frihetsprosjektet frivilligheten faktisk er.

Derfor vil vi ta til ordet for at Asker skal se på aktivitetene lokalt og vi vil etter valget ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av frivilligheten i hele den nye kommunen og kartlegge behovene. Målet må være en frivillighetspolitikk skreddersydd etter lokale forhold, kompetanse og engasjement.

Ved inngangen til sommerferien benytter vi anledningen til å takke alle som har stått på så langt i år og ikke minst de som skal bruke sommerferien sin til frivillig innsats til glede for mange barn i hele nye Asker men også ellers i landet.

Takk for deres avgjørende bidrag for å få til god nok oppvekst for flest mulig barn og unge. Og – riktig god sommer!

Elisabeth Holter-Schøyen, trebarnsmor og toppkandidat for Venstre i Asker

Abid Raja, trebarnsfar, og visepresident på Stortinget

Det er krevende å være best!   Tidligere generalinspektør i Hæren og 40 000 skolebarn har skjønt det

Nye Asker - et godt sted å bo