Barn lærer best av å oppdage, oppleve og erfare med hele seg. De lærer når de er motiverte og engasjerte, når de får bevege seg og ta kroppen og alle sansene i bruk. Da oppstår varige inntrykk og verdifull kunnskap, som sitter.

Lærerne må få bruke tiden sin på undervisning og på å bygge gode relasjoner

Man kan pugge seg til mye, som glemmes like fort. Hvor høyt elevene skårer på tester er ikke det viktigste spørsmålet. Vi må være mer opptatt av hvordan barn lærer. Den mest verdifulle kunnskapen og kompetansen kan faktisk ikke måles på en skala.

Derfor ønsker MDG færre tidstyver, kartlegging og dokumentasjon slik at lærerne får bruke tiden sin på undervisning og på å bygge gode relasjoner.

Læring er selve hensikten med vår lange barndom. Derfor er barn så nysgjerrige og vitebegjærlige, våkne og lærenemme. På skolen har man de siste tiåra blitt tvunget til å lytte mindre og mindre til barnas egne spørsmål og initiativ og i stedet sørge for at de fokuserer på mengder av teoretisk kunnskap, eller informasjon, ofte sørgelig frakoblet det levende livet og den praktiske virkeligheten.

Resultatet er skoletrøtte elever og stort frafall i den videregående skolen.

Leken må på plass i småskolen

Lek og læring hører sammen. Derfor vil De Grønne at leken igjen får en større plass i småskolen. Vi vil også ha større vekt på de praktiske og estetiske fagene, både for deres egenverdi og som forankring for teoretisk læring. En mer praktisk og en mer relasjonsfokusert skole, der ulikheter ses på som en ressurs, vil også kunne forebygge psykososiale problemer.

Positive relasjoner mellom lærer og elev, smitter over på relasjonen mellom elever. Lærere og elever som arbeider med praktiske prosjekt i skolen, forteller om høy trivsel og høyt læringsutbytte.

Barn trenger mer fritid og mer bevegelse. Vi støtter gymaktiviteter, som gir fellesskapsfølelse snarere enn rangering. Vi vil ha leksefri fra 1. til 4. klasse.

MDG vil at alle elever skal ha tilgang til natur og skolehager i undervisningen. Vi vil opprette flere matkultursentre i kommunen og innføre et gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen. Maten skal være sunn og bærekraftig og inkludere vegetarretter.

Oppdatert kunnskap om natur, miljø og klimautfordringer må inn på pensum. Kunnskap om bærekraft, muligheter og utfordringer må gjennomsyre Askerskolen. Innovasjon og kreativitet må i større grad fremmes i skolen, slik at elevene får trening i å finne nye, fremtidsrettede løsninger. Alle skoler og barnehager må være miljøsertifiserte.

MDG vil skape en skole som slår ring om barns store lærelyst og deres medfødte innlevelse og medfølelse med alle levende skapninger. Vi vil ha en skole der alle barn føler seg sett, hørt og respektert. Skolen skal gi barn pågangsmot, nysgjerrighet, trygghet og kompetanse som er viktig for fremtiden.