Vi slutter oss helhjertet til ordfører Lene Conradis engasjement for ukrainske flyktninger og deres skjebne, som også et samlet politisk miljø i Asker gjør. Denne krigen er noe av det mest absurde og grusomme som har skjedd i Europa siden forrige verdenskrig. Ordføreren skal ha ros for empatien hun viser. Vi er derimot skeptiske til at hun benytter engasjementet i saken til å drive polemikk mot partier som har avvikende syn fra Høyre når det gjelder alliansepolitikk. I kronikken «Når det fjerne blir nært» i RHA 9. april skriver Conradi « … frihetsidealene vi verdsetter og som Nato forsvarer sammen med oss, er en viktig del av europeisk kulturarv og en viktig del av mine verdikonservative holdninger».

Medlemskap i EU hører også med til de verdikonservative holdningene, kommer det fram i kronikken. Jeg regner med at ordføreren vil møte motstand på dette punktet innenfor egen posisjon. Det kan virke som Conradi antyder at å ha et kritisk syn på tilknytning til disse organisasjonene er i strid med frihetsidealene. Jeg tror imidlertid ikke det er nødvendig å belære verken ordfører eller andre om årsaken til de alternative synene som rår. USA og Nato har vært involvert i regimer og konflikter som langt fra tåler en vurdering i forhold til frihetsidealer. Verden er ikke svart-hvit, selv om angrepet på Ukraina kan betegnes i denne kategorien.

SV går inn for et sterkt territorialt forsvar, og tar til orde for forsvarspolitisk samarbeid med våre naboland. De rystende hendelsene i vår nærhet gjør uansett at SV har en åpen drøfting av hva som tjener vår sikkerhetsinteresser, og hvilke internasjonale tilknytninger tjener landet best, og Nato-medlemskap har naturligvis vært en del av denne drøftingen. Som et apropos vil jeg nevne at det ikke er lenge siden Putin høstet anerkjennelse hos enkelte profilerte norske politikere, og for Trump var Putin hans betrodde venn. Som lokalavis er RHA neppe det beste stedet til å drøfte forhold av nasjonal og internasjonal interesse. Det har vi riksmediene til, og jeg går ikke videre i denne argumentasjonen.

Derimot innbyr ordførerens utsagn om at «arbeidet med å få ned utslipp av klimagasser har høy prioritet i Asker» til en kommentar.

På nyåret la kommunedirektøren fram forslaget til arealplan til politisk behandling, en plan som skjelte til bærekraftsmålenes krav til bevaring av biologisk mangfold og utslippsvennlig transportøkonomi. Etter flertallspartienes omarbeiding av forslaget, tok den etter SVs syn mer hensyn til utbyggerinteresser enn miljøinteressene. Måten den politiske behandlingen av saken i formannskapet ble gjennomført på, var etter vårt syn ikke et bidrag til «tillitsbyggende samarbeid», som ordføreren referer til i kronikken.

– Mer fjernt enn nært, vil vi si. Vi har forventninger til en bedre prosess i fortsettelsen!