Gå til sidens hovedinnhold

Forslag til ny skipsled mellom Håøya og Sætre: – Vi har nok kunnskap til å si nei

– Dagens kunnskapsnivå burde være godt nok til å skrinlegge en videre utredning av ny skipsled mellom Håøya og Sætre, sier direktør Espen Søilen i Oslofjordens Friluftsråd.

For abonnenter

Oslofjordens Friluftsråd og Marinreparatørene har gått gjennom materialet som danner grunnlaget for videre utredning av muligheten for en alternativ skipsled på vestsiden av Håøya.

Direktør i Oslofjordens Friluftsråd (OF), Espen Søilen, mener at prosjektet bør skrinlegges. Søilen begrunner det med at etableringen av ny skipsled vest om Håøya vil få store konsekvenser for blant annet livet i fjorden, vannmiljøet, friluftslivet i området og naturverdiene som undervannsjeteen representerer.

– En ny led på vestsiden vil få konsekvenser som er i strid med de 63 tiltakene regjeringen har lagt til grunn for å bevare og redde Oslofjorden, presiserer Søilen.

Les også: – Å åpne sjeteen kan gå utover natur og båtlivet nær Sætre

Forringer vannkvaliteten

Direktøren i OF trekker fram at flere områder vil påvirkes negativt hvis leden legges på Sætre-siden av Håøya.

Han beskriver jeteen som et av få steder i fjorden med god vannkvalitet, og viser til rapporter fra 2000-tallet som viser at topografi, bunnforhold og strømforhold gjør undervannsmuren til et spesielt område for planter, fisk og hummer.

I forslaget fra Kystverket framgår det at jeteen skal åpnes til 140 meter, og ha en dybde på 11 meter.

– En åpning på 140 meter vil påvirke vannmiljøet i Indre Oslofjord. Analyser gjennomført på 2000-tallet viser at en åpning av undervannsmuren vil gi mindre energistrøm med bølger fra Drøbak og innover. Hvis jeteen åpnes, vil trykket på vannet som strømmer inn blir svakere. Dermed vil utskiftingen av oksygenfattig vann på bunnen reduseres, forklarer Søilen.

Direktøren i OF trekker også fram kraften fra passerende skip som negativt for livet i sjøkanten.

– Dette gjelder natur og dyreliv, men også bryggeanlegg og brukere av friluftsområdene i området.

Utfordring med trafikk

Farledsplanlegger i Kystverket, ingeniør Geir Solberg, viser til de eksisterende utfordringene med ventetid for flere av fartøyene som skal gjennom Drøbaksundet.

– Det er i framtiden ventet økt trafikk, og dertil ytterligere utfordringer med trafikk som skal gjennom Drøbaksundet, sier Solberg, som peker på faren for ulykker som en av hovedårsakene til at en ny led på vestsiden av Håøya vurderes.

Han trekker fram at risikoen for ulykker som kollisjoner og grunnstøtinger vil øke betraktelig hvis det ikke gjøres noe nå for å avlaste dagens hovedled.

– Vestsiden er best

Et alternativ til vestsiden av Håøya, ville ifølge Solberg være å åpne jeteen og bruke Kaholmsundet. Dette ville medføre veldig tett trafikk i det trange sunde mellom Oscarsborg og Håøya. Dette alternativet er derfor ikke aktuelt å gå videre med.

– Alternativet på vestsiden av Håøya vurderes som bedre. Det blir én noe lengre seilas, og de som skal gå der, får ikke gå raskere enn de store båtene som allerede går der. Dette gjelder spesielt i sommerhalvåret, når det er stor fritidstrafikk og mye aktivitet i området, understreker Kystverkets farledsplanlegger.

Nytteverdien av tiltaket vil ifølge kystverket være todelt; å redusere ulykkesrisikoen og å redusere ventetiden for fartøyer som skal gjennom flaskehalsen Drøbaksund.

Les også: Mannskapene på ferja mangler avklaring: – Overraskende

Vi ha best mulig kunnskapsgrunnlag

Solberg understreker at ingenting er vedtatt, og at det er satt av rundt halvannet år til kartlegging og utredning av bruk og konsekvenser som den foreslåtte nye leden vil medføre for natur, brukere og miljø.

Søilen i Oslofjordens friluftsråd mener man ikke har behov for å bruke mer tid og midler på videre utredning.

– Vi har allerede nå tilstrekkelig med kunnskap til at man burde si nei til dette prosjektet, sier OF-direktøren.

Kommentarer til denne saken