Ivar Granum og Marianne Riis Rasmussen mener de har sikret en fornuftig og langsiktig områdeplan for Rødtangen. Det er utmerket at Arbeiderpartiet fremmer forslag om å ta ut hyttene av områdereguleringen.

Det gjør SV også, men betingelsesløst, og ikke som Ap, i påvente av en vei som skal gå gudene vet hvor, gjennom sårbar natur, åker og eng, kulturlandskap, og en bit av Norge spekket med fornminner fra landets tidlige bosetting.

Les også: «Vi vil vente med hytteutbygging til ny vei er på plass

Mesteparten av arealet som forslaget til områdeplan regulerer til hytter og «boliger» ligger på kommunal grunn. Når ble det bærekraftig og langsiktig å porsjonere ut offentlig eiendom, beliggende i en del av kommunen med utsøkte naturkvaliteter og en sjelden konsentrasjon av arkeologiske lokaliteter, til private hyttebyggere? Vi skal imidlertid glede oss over at hyttebyggingen blir satt på vent, for trafikksituasjonen i Holmsbu sentrum har nådd et kritisk punkt allerede.

Inntil 2009 hadde Hurum boplikt, og Hurum AP og SV kjempet iherdig for at den skulle opprettholdes. Høyre og Frp sørget for at boplikten ble fjernet. Siden den gang har vi vært vitne til en akselererende utvikling i retning av at boligeiendommer blir omsatt som fritidseiendommer. Markedet for slike er mye mer lukrativt enn for boliger, og i dagens Norge er det nok av folk som er villige til å gi nær sagt hva som helst for en eiendom ved fjorden. Holmsbu- og Rødtangenområdet har i særlig grad vært offer for den utviklingen. Når det som planen omtales som «22 boliger» og får Aps godkjenningsstempel og omtales som noe som bidrar til nye barnefamilier på Rødtangen, står det ikke til troende.

Asker SV fremmet dette forslaget i formannskapet:

1. Nye fritidsboliger tas ut av planen.

2. For nye boliger kreves boplikt (konsesjon) i henhold til Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. §7 punkt 3.

3. Som et tiltak for å realisere ideen om Rødtangen og Holmsbu som et kulturhistorisk besøkssted skal kommunen utrede muligheten for å innlemme Holmsbu og Rødtangen i intensjonsavtalen med Ruter om mikromobilitet, med lokale reiselivsbedrifter som samarbeidspartnere.

Punkt 1, som var likelydende med MDGs forslag, fikk våre stemmer. Punkt 3 ble vedtatt oversendt uten votering.

Vi skal fremme forslagene på nytt i kommunestyret 15. juni. Punkt 2 i forslaget kunne sikre at det som i planen benevnes som «boliger», faktisk blir det. Konsesjonsloven gir mulighet for innføring av boplikt i et avgrenset område, og kunne realisere det som Granum og Riis Rasmussen omtaler som et «tilskudd til fastboendemiljøet i Holmsbu og til flere barn på Folkestad skole». Ønsketenkning uten hold i virkeligheten, eller virkeliggjøring av et ønske?