Når det nye Stortinget trer sammen, vil FrP fremme forslag om nedleggelse av fylkeskommunene. Dette har i alle år vært – og er fortsatt – vår primærpolitikk. Et lite land som Norge trenger ikke tre forvaltningsnivåer. Stat og kommuner bør være nok, fylkeskommunens oppgaver kan fordeles mellom disse. Det vil også kunne føre til spennende og nye oppgaver for kommunene, som vil bidra til utvikling og styrking av dem alle, samt rekruttering av ny arbeidskraft og økte skatteinntekter når nye utfordringer skal løses.

Økt kommunalt selvstyre vil være positivt for både innbyggere, ansatte og politikere i alle landets kommuner. Vi må ha tiltro til dem, ikke drive med overstyring fra rikspolitikkens sentrum i Oslo. Vi undres over at for eksempel Senterpartiet virker redde for å gi kommunene økt selvstyre og ansvar, og synes mest opptatt av å bevare kontroll gjennom overstyring. Og med rødgrønt styre i Viken finnes ikke valgfrihet, noe som elever i videregående skole smertelig fikk merke da flertallet fjernet muligheten for fritt skolevalg.

Hvis det politiske flertallet i det nye Stortinget ikke vil være med på en nedleggelse av forvaltningsnivået som fylkeskommunene representerer, vil Fremskrittspartiet støtte forslag i Stortinget om å oppløse Viken – og reetablere de gamle fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold.

Sammenslåingen av flere fylker er et resultat av Venstres krav om gjenytelse i regjering fordi partiet ga sin støtte til kommunereformen. Man ser nå at det var feil, sammenslutningen Viken er ulogisk, for stor og lite funksjonell. Regionreformen burde aldri vært gjennomført. For FrP er tiden inne for å ta kampen mot fylkeskommunen nok en gang – og da er målet at Viken skal vekk. På den ene eller andre måten.