Alle som har vært ute og reist har observert medpassasjerer som blir prioritert for rask ekspedering gjennom sikkerhetskontrollen. Jeg undres om denne ordningen, i overført betydning, har vært praktisert i tilretteleggingen av Risenga ishall for Frisk Asker Hockey IF.

I formannskapsmøtet 26. oktober 2021 ble det vedtatt en leieavtale på 20 år med rett til fornyelse. Avtalen inkluderer foruten isflaten, tribuner for 4000 publikummere, restaurant og kafe, «sportsbar» og kiosk, «supporter shop», klubblokaler, VIP-arealer, «sosialt rom», kontorer…

For dette skal klubben betale en leie på 1, 25 mill.kr, og 7,5 prosent omsetningsbasert leie hvis omsetningen overstiger 45 millioner kroner. Her må vi ha klart for oss at leietaker er en forretningsdrivende. Markedsleie, dyrt eller billig? Det er vanskelig å si, men i forhold til en totalinvestering på ca. 650 millioner kroner for hele anlegget med utearealer, er det noe som tyder på at det er en gunstig avtale for klubben, og i sterk kontrast til den støtten som foreslås gitt til en idrettshall som jeg skal omtale mot slutten av innlegget. Frisks sportslige suksess er et hyggelig aktivum for Asker, men det momentet legger vi til side her.

En rimelig fordeling av kostnader mellom kommunen og Frisk var ikke tema i saksbehandlingen. Formannskapet gikk for avtalen uten innvendinger, bortsett fra SV som foreslo en 5 års leieavtale og så reforhandling, men det ble nedstemt. Videre innrømmet formannskapet en forskuttering av utstyr til Frisk på 10,17 millioner uten tilbakebetalingsavtale. SV foreslo at formannskapet skulle behandle en plan for nedbetaling av denne gjelden, men det ble også nedstemt. Kom ikke å si at kommunen ikke er imøtekommende når det gjelder!

Kronen på verket var at denne offentlig finansierte arenaen skulle bære navnet til et forretningskonsern mot betaling, men ikke først og fremst til kommunen som i felleskapets navn har oppført anlegget. Kommunen får 15% for den private appropriasjonen av arenaen. Resten tilfaller Frisk, som har forhandlet frem avtalen. I følge et vedtak gjort i formannskapsmøtet 26. oktober, etter forslag fra SPs representant Igland, skulle navneforslag på arenaen behandles av formannskapet. I stedet for behandling ble formannskapet orientert av ordfører i møtet 11. januar om hva ishallen skulle hete. Åpenbart var det en kritisk tidsfaktor her, som gjorde at vedtatt saksbehandling måtte fravikes.

I kommende møte i utvalg for medborgerskap skal det behandles en søknad fra Sætre idrettsforening/Gråbein om driftsstøtte til Sætrehallen på 300 000 roner på grunn av tapte leieinntekter. Foreningen ber om likebehandling med andre halleiere i kommunen.

Det er verdt å merke seg at Sætrehallen ble til gjennom lokalbefolkningens massive dugnadsinnsats for over 30 år siden. Her er det snakk om breddeidrett!

Fra dokumentet til saken:

«Dersom man likevel skal falle ned på å imøtekomme henvendelsen fra Sætre IF/Graabein økonomisk, med en hjelpende hånd, vurderer kommunedirektøren at et mindre engangstilskudd kan være aktuelt å tildele.» (I det foregående ble det sådd tvil om foreningen hadde et berettiget krav).

Innstillingen fra kommunedirektøren anbefaler en tildeling på skarve 150 tusen, men så figurerer ikke idrettsforeningen Gråbein i de øvre sportslige divisjoner. Her er det breddeidrett som gjelder, og den kvalifiserer åpenbart ikke for Fast Track.