E18 mot Oslo er den mest trafikkerte hovedvegforbindelsen i Norge. Det er en nasjonal hovedpulsåre. E18 er også viktig for de mer enn 10 000 menneskene fra Drammensregionen som daglig pendler til Asker/Bærum/Oslo.

Asker til Lysaker - en raskere og mer miljøbasert vare- og tungtransport

Det nye prosjektet Vestkorridoren – E18 fra Asker til Lysaker – har som hovedmål flytte persontransport til buss, tog og sykkel. Den skal også være et bidrag til raskere og mer miljøbasert vare- og tungtransport. E18 fra Asker til Oslo er den mest forurensende veien i Norge.

Nye E18 er først og fremst viktig for å få etablert gode busstrasseer og for flyt i næringstrafikken – ikke personbiler. Den gir nytt grunnlag for at persontransport skal løses med kollektiv, sykkel og gange.

Kommunestyrene i Asker og Bærum har hatt prosjektet på sine sakslister i mange år, mens vi som bor sør og vest for Asker og Bærum i mindre grad har vært synlige i debatten. Fra næringslivets side i Drammensregionen er vi imidlertid meget tydelig på å støtte arbeidet med en rask og god gjennomføring av prosjektet for nye E18.

Under bakken med vegparseller – bedre for lokal utbygging

En av de store utfordringene har vært å lage en robust plan som sørger for null vekst av privatbilisme, samtidig som veinettet skal rustes opp for kollektivtransport og nyttetransport. Flere av målene som skulle løses har derfor kommet i konflikt med hverandre. Men dette synes løst med de foreliggende forslag for ny E18.

Nye E18 under bakken forbi Lysaker, Høvik, Sandvika, Holmen og Asker sentrum gir også grunnlag for boliger og vekst rundt de viktigste knutepunktene i Asker og Bærum. Nye E18 er god knutepunktutvikling overensstemmende med nasjonale føringer.

For Drammensregionen er nye E18 av stor betydning. Det gjelder også innbyggere og virksomheter i Buskerud, Vestfold og Telemark – og mange flere enn det. Hovedstaden og nærliggende områder er motoren for Norge.

Den fremlagte planen for nye E18 består av flere deler: Lysaker – Drengsrud: 17,3 km seksfelts motorvei ned 9,3 km i tunnel eller under miljølokk. Den såkalte Bærumsdiagonalen mellom E18/Fornebu-området og Bærumsveien/Gjønnes: 2,2 km tunnel. Egen bussvei: Ca. 16 km hvorav 1,1 km i tunnel + kollektivterminaler i Asker og på Lysaker. Sykkelekspressvei: Ca. 16,5 km. Det blir støyskjerming langs de nye vegene.

Dagens E18 blir lokalvei

Dagens E18 blir lokalvei langs store deler av nye E18, med langt lavere hastighet og med rundkjøringer. Med egne bussveier blir det bedre klima- og miljøvennlige samferdselsløsninger. Sykkelveien langs ny E18 blir et historisk viktig løft. Ikke alle skal sykle fra Asker til Oslo, men mange skal sykle deler av veien.

Og de mest spreke sykler også fra Drammensregionen – opp de gamle Reistadbakkene – til sine jobber i Asker og videre innover mot Oslo.

Næringslivet er avhengig av E18. I dag har næringslivet store kostnader som følge av dårlig fremkommelighet på E18. For varetransport ble disse forsinkelseskostnadene i 2012 anslått til rundt 1 milliard kroner per år, økende til rundt 30 milliarder over en 20 års periode.

Det nåværende Oslo bystyre er imot prosjektet. Næringsforeningen i Drammensregionen er, som vi har skrevet her, sterk tilhenger av utbyggingen. Dette er et viktig prosjekt for både innbyggere og virksomheter også i vår region.