I en eller annen skuff i Samferdselsdepartementet ligger det en stortingsproposisjon som er ferdig skrevet, klar til å bli lagt fram for Stortinget. Proposisjonen er et klarsignal for igangsetting av et prosjekt som opptar svært mange i vår kommune og vår region, nemlig trinn to av Oslofjordforbindelsen – et tunnelløp nummer to under fjorden.

Til nå har Statens vegvesen (SVV) brukt store millionbeløp på å forberede prosjektet. Det er kommet ganske langt, og store deler av prosjekteringen er unnagjort.

Men det viktige samferdselsprosjektet fikk seg et skudd for baugen da Regjeringens forslag til statsbudsjett kom i starten av oktober. Det viste seg at det ikke er avsatt penger til bygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden i 2023, og det er heller ikke satt av penger til planlegging.

Nyheten slo ned som en bombe, selv om mange politikere, og andre som følger saken nøye, hadde en pessimistisk mistanke om at prosjektet kunne bli ofret når Regjeringen skulle sette sammen «et stramt budsjett i enn vanskelig tid».

Etter hva RHA forstår, så har SVV penger til å holde arbeidet gående med tunnelprosjektet. Faktisk kan det se ut til at veivesenet kan fortsette sitt arbeid uten å tape noe framdrift, selv uten bevilgninger i statsbudsjettet for 2023.

Svein Ove Isaksen, ansvarlig redaktør i RHA

Skuffelsen var også stor hos prosjektledelsen i veivesenet, og blant sentrale lokalpolitikere har det vært ytret kritikk mot Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering som ikke vil prioritere den sårt tiltrengte tunnelen.

Etter hva RHA forstår, så har SVV penger til å holde arbeidet gående med tunnelprosjektet. Faktisk kan det se ut til at veivesenet kan fortsette sitt arbeid uten å tape noe framdrift, selv uten bevilgninger i statsbudsjettet for 2023.

Men dette fordrer minst to ting. For det første må samferdselsministeren og regjeringen hente opp den ferdig skrevne stortingsproposisjonen og legge den fram for Stortinget, slik at SVV får et klarsignal for det gryteklare tunnelprosjektet. Alt er klart, og proposisjonen kan i praksis vedtas allerede i morgen, om viljen er til stede hos Regjeringen.

Hvis dette faller på plass, vil SVV fortsette sitt arbeid uten å miste tid. Planen er nemlig at så å si hele 2023 skal brukes på utlysning av hovedentreprise for prosjektet.

Svein Ove Isaksen, ansvarlig redaktør i RHA

Men i tillegg er det nødvendig med en flertallsmerknad fra transportkomiteen og senere finanskomiteen på Stortinget om at det vil bli satt av midler til tunnelløp nummer to i statsbudsjettet for 2024.

Hvis dette faller på plass, vil SVV fortsette sitt arbeid uten å miste tid. Planen er nemlig at så å si hele 2023 skal brukes på utlysning av hovedentreprise for prosjektet.

Regjeringen burde straks legge fram stortingsproposisjonen, og flertallet på Stortinget bør gi klar melding om at Oslofjordtunnelens løp nummer to skal prioriteres i 2024-budsjettet. Da vil prosjektet gå sin gang som planlagt.

Å utsette tunnelløp nummer to i flere år vil ha store følger for regionen vår. Også E134-strekningen fra Dagslett til E18 trenger oppgradering og er også et av veivesenets gryteklare prosjekt som trenger bevilgninger snarest. E134 er blitt en sentral trafikkåre på Østlandet og en utbygging som nevnt vil også ha stor betydning for trafikk inn og ut av hovedstaden.

Vi har lenge hørt refrenget «et stramt budsjett i en vanskelig tid», men det fenger ikke lenger. Regjeringen må handle nå. Tunnel og ny vei blir i hvert fall ikke billigere med årene.