Nye Asker er snart en realitet. Det har vært jobbet godt med forberedelsene til sammenslåingen, både på tvers av kommuner og partigrenser. Arbeidet har blant annet resultert i at den nye kommunen baseres på FNs bærekraftsmål.

Klima, miljø, inkludering, sosial rettferdighet, utdanning og demokrati, dette er viktige verdier i vårt samfunn

Mål som handler om klima, miljø, inkludering, sosial rettferdighet, utdanning og demokrati. Dette er viktige verdier i vårt samfunn og Venstres lokalpolitikere har bidratt med stort engasjement i arbeidet.

Asker må gjennom en omstilling for å bli et bærekraftig samfunn. Det betyr at bærekraftsmålene må ha reell innvirkning både på hvordan kommunen prioriterer og hvordan kommunen drives. Vi skal skape et grønt skifte, der individ og fellesskap ser nye og lokale muligheter.

Nye Asker blir en mangfoldig kommune. Vi har innbyggere i de fleste yrker og samfunnslag. Vi har innbyggere fra over hundre ulike land. Vi har barn i over hundre ulike idretter. Vi har en økende andel eldre som er raskere og friskere enn tidligere generasjoner. Vi har kyst, vassdrag, skog og mark. Dette mangfoldet er vår store verdi. Det gir muligheter for nye Asker.

Vi må evne å skape sunn vekst samtidig som vi tar vare på det viktigste vi har

Samtidig må vi erkjenne at vi har noen sentrale utfordringer som krever politisk handling de neste fire årene. Vi må evne å skape sunn vekst samtidig som vi tar vare på det viktigste vi har – vårt unike og rike naturmangfold.

Venstre vil ta vare på marka, grønne lunger og strandsonen. Vi vil prioritere naturvernhensyn, bevare dyrka mark og ta vare på natur- og biologisk mangfold.

Vi må motvirke utenforskap og gi bedre muligheter til de mange som vokser opp i lavinntektsfamilier. Vi må sørge for å gi alle elever en skolegang som forbereder dem på en verden i endring, og sikre at elevene får solide kunnskaper, flerkulturell kompetanse, gode samarbeidsevner og kreativ skaperkraft. Vi må ivareta et levende lokaldemokrati når kommunen og avstander blir større.

Vi må få ned køer, støy og utslipp fra transport samtidig som befolkningen vokser. Vi må tenke nytt i forhold til hvor busser og båter skal gå. Vi vil ta Oslofjorden i bruk i større grad, med utslippsfrie hurtigbåter med flere avganger og flere anløpssteder.

Vi vil jobbe for et bedre kollektivtilbud i hele nye Asker med flere busser, raskere og hyppigere tog og vi vil satse på syklister gjennom flere sykkelveier, utlån av el-sykler og flere sykkelhotell ved knutepunktene.

Grønn teknologi

Vi må jobbe offensivt og systematisk for å få ned våre direkte og indirekte klimagassutslipp. Vi må få opp tempoet i investeringer i grønn teknologi i Asker-samfunnet. Vi må tilrettelegge for et variert næringsliv og sørge for at Asker er en attraktiv kommune å etablere seg i. Enten det er store kunnskapsbedrifter, industri i global konkurranse eller mindre lokale bedrifter.

Og vi må møte eldrebølgen og sørge for tilbud og tjenester tilpasset den nye generasjonen eldre.

Denne jobben vil vi i Venstre være med å løse! Vi håper du vil gi oss din tillit.

Godt valg!