Arbeiderpartiet har alltid vært krystallklar på at vi skal ha en god offentlig skole og lik rett til utdanning for alle. Dette er avgjørende for at alle mennesker skal ha mulighet til å utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål. Det skal være plass til alle i Askerskolen, og elevene skal utfordres og få utvikle seg på sine egne premisser.

Asker kommune har i de senere årene hatt fokus på tidlig innsats i barnehage og skole. Målet er: «At så mange elever som mulig får dekket sine behov gjennom et godt allmennpedagogisk og tilpasset tilbud, og at skolene på sikt reduserer sin ressursinnsats i form av spesialundervisning».

Det er derfor med stor bekymring at vi leser «Tilstandsrapportering for grunnskole i Asker kommune 2020». Rapporten viser at til forskjell fra nasjonalt nivå, så har skolene i Asker en økning i omfanget av spesialundervisning gjennom skoleløpet. Rapporten viser også en økning i andelen av elever som får spesialundervisning alene eller i små grupper.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive-, og regneferdighetene tidlig. Vi vil bygge et sterkere lag rundt hver enkelt elev. Arbeiderpartiet vil at alle elever som trenger spesialundervisning, skal få det av kompetent pedagogisk personale. Det er spesielt viktig å legge godt til rette for økt kompetanse- og etterutdanning av ufaglærte assistenter.

Arbeiderpartiet forstår viktigheten av tidlig innsats i både barnehage og skole. Derfor vil vi at spesialundervisningen startes opp raskest mulig, og at elevene i størst mulig grad inkluderes i klassen. En styrking av førstelinjetjenesten; helsestasjon, barnevern og PP-tjenesten er en vesentlig forutsetting for å lykkes med dette arbeidet.

Arbeiderpartiet ønsker flere miljøarbeidere/sosiallærere/miljøterapeuter og ikke minst sykehelsepleiere inn i Askerskolen. Miljø- og helsepersonell har en sentral rolle for en bedre integrering av barn med spesielle behov i skolen. Barn med spesielle behov må også få den hjelpen og oppfølgingen de trenger i SFO. Vi må sørge for god universell utforming av alle inne- og uteareal på alle Askers skoler, slik ingen barn med funksjonsnedsettelser ekskluderes fra sin nærskole.

Dette er viktige tiltak Arbeiderpartiet har foreslått i våre alternative budsjetter i en årrekke. Arbeiderpartiet vil investere i det kjæreste vi har - barna våre. Vi vil ha en sterkere satsing på tidlig innsats, god tilrettelagt undervisning, og ikke minst bedre integrering i Askerskolen. Alle skal med!