De eldre og deres pårørende er best tjent med Frp i posisjon for en enda bedre eldreomsorg i hele den nye kommunen.

For Frp er det viktig at eldre som trenger det får en trygg plass å bo. Med Fremskrittspartiet i regjering har kommunene aldri før hatt så gode muligheter til å bygge nye sykehjemsplasser. Staten tar opp mot 70 prosent av kostnadene ved bygging, som betyr at kommunene kan bygge flere og bedre sykehjemsplasser slik at våre eldre får et bedre botilbud.

Siden 2014 har vi satt av over 25,5 milliarder kroner til bygging og renovering av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig. Det er tre ganger så mye som Arbeiderpartiet satte av under sine siste fire år i regjering.

Ap har en dårlig rekord

Arbeiderpartiets Ivar Granum mener det er nødvendig med et sterkt Arbeiderparti for en bedre eldreomsorg. Mon det. Ap har en dårlig «rekord» i kommune-Norge. Ser vi på Oslo er det lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden 2015. Ap styrer nær halvparten av landets kommuner.

De har dermed alle muligheter til å vise resultater lokalt der de sitter med virkemidlene til å satse på eldreomsorgen i praksis, men har lite å vise til. Troverdigheten til Ap er heller ikke spesielt høy når det gjelder dagtilbud og avlastningsplasser i Hurum, Granums egen kommune. Frp kjempet for dette i lang tid, men ble nedstemt av AP (!). Det var først da Frp kom i posisjon at dette ble løftet fram. Jeg vil advare mot å slippe til Ap i Asker.

Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Fremskrittspartiet i regjering har ønsket å legge til rette for dette, blant annet ved å lovfeste at alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Det er viktig å være klar over at regjeringen har satt av midler til dette tilbudet helt siden 2013.

Mange kommuner har valgt å ikke benytte seg av disse midlene. Fremskrittspartiet i regjering har også lagt fram eldrereformen «Leve hele livet», som gir oss både praktisk og økonomisk bistand til å styrke eldreomsorgen i kommunen. Frp i Asker vil særlig satse på mat, måltider og ernæring, aktivitet og fellesskap, sammenheng i tjenestene og helsehjelp.

Asker skal være en alders- og demensvennlig kommune

Frp i Asker har også foreslått at kommunen jobber med ulike bo-konsepter som demenslandsby, samt å utvikle tilbudene til demente og deres pårørende. Asker skal være en alders- og demensvennlig kommune. De eldre skal ha trygghet i hverdagen.

Ønsker du en eldreomsorg preget av verdighet, respekt og valgfrihet, og et løft når det gjelder kvalitet og service – da bør du stemme Frp ved årets valg.

Nye Asker – Norges beste sted å bli eldre? 

Frivillighet – samfunnsbygging på høyt nivå