E134: Har oppdaget gruveganger i flere retninger: – Dette må undersøkes

Direktoratet for naturforvaltning (DMF) mener det kan strekke seg gruveganger i flere retninger etter en gammel molybdengruve. DMF vil at dette og mere til undersøkes nøye i en konsekvensutredning for ny E134 mellom Dagslett og Lier.

DEL

Det kommer inn en rekke uttalelser etter at Statens vegvesen sendte ut planprogrammet for kommuneplanen for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker på høring.

Det skal med andre ord utarbeides kommunedelplan for E134 i Asker og Lier kommuner. Veien skal binde sammen E6 og E18 og avlaste Oslo for gjennomfartstrafikk. Planen skal utrede fire korridoralternativer, og planen skal konsekvensutredes.

I forbindelse med gjennomgangen av planområdet har DMF avdekket at det øst i planområdet, ved Sørumåsen, ligger en avviklet molybdengruve.

Les også: Fylkesmannen: – Det er liten tvil om at Vikerkorridoren er den beste løsningen

Mulig forekomst

I sin uttalelse skriver DMF:

– I tilknytning til gruva har det foregått uttak av masser, både over og under jord, som betyr at det kan strekke seg gruveganger i flere retninger i området. Det er tidligere også̊ foretatt undersøkelser av geologien i området. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har tre punktregistreringer for metallet molybden utenfor planområdet i nærheten av Sørumåsen. Disse punktene må̊ antas å kunne være tilknyttet den nedlagte gruva, og en mulig utbredelse av en forekomst for molybden i området.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralskeressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse.

Les også: Ny bro over E134 kan åpne for bygging av 180 nye boliger

Også grusforekomster

DMF peker også på at det er registrert grusforekomsten Brastad nor di planområdet

– Vi anbefaler at temaet geologiske ressurser blir utredet i konsekvensutredningen og at informasjonen i tilgjengelige undersøkelsesrapporter blir tatt med i utredningsarbeidet. Utredningen bør svare på hvilke konsekvenser en veitrase lokalisert på eller i nærheten av en registrert forekomst med molybdenressurser vil innebære for mulig framtidig tilgang på ressursene, skriver DMF og presiserer videre:

– Utbygging av vei over eller under bakken kan komme i berøring med det gamle gruveområdet i dagsonen og gruverom under bakken. Vi erfarer at dette kan medføre ytterligere utredningsbehov. Tiltakshaver bør skaffe til veie en oversikt over plassering og omfang av gruverom. Der det eventuelt vil være sammenfall mellom veitrase og gruverom må̊ det vurderes om det er behov for avdekking eller gjenfylling. Tiltakets eventuelle berøring med gruvene, herunder sikkerhetsmessige forhold, vil være tiltakshavers ansvar. Tilsvarende problemstilling er behandlet i kommunedelplan for E18 i Arendal kommune.

Les også: Slik skal man få flere på hurtigbåten: – Mer gratis parkering, trådløst nettverk og salg av kaffe

Mye Masser

DMF ber til slutt også om at det i utredningen tas inn vurderinger on hva som vil skje med massene i den berørte gruveforekomsten. I tillegg legger DMF føringer for massehåndteringen i forbindelse med selve utbyggingen av veien.

– Utredningen bør inneholde vurderinger av hvor massene som skal brukes til utbyggingen skal komme fra. Fordi prosjektene ofte genererer egne volum masser bør det samtidig vurderes om masser fra utbyggingen kan benyttes internt i prosjektet, og hva som skal skje med masser som ikke er egnet for bruk, mener DMF.

Les også: Skårdal trakk seg – her er den nye E134-sjefen

Artikkeltags