Gå til sidens hovedinnhold

E 134 gjennom Lier og Røyken

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Veivalg for ny E 134 gjennom Lier og Røyken blir «pest eller colera» for Lierbygda uansett veivalg.

Undertegnede i Lier KrF ser 3 mål som må oppfylles for å få E 134 på skinner igjen.

1. En så kort prosess som mulig for ferdigstilling av veien mellom Spikkestadbakkene i Røyken til E 18 i Lier.

2. Bruke minst mulig dyrket mark ved bygging av veien.

3. Belaste befolkningen langs dagens veistrekning i kortest mulig tid inn i fremtiden.

Formannskapene i Røyken og Lier, Statens vegvesen (SVV) og Buskerud fylkeskommune deltok på et møte i fylkeshuset mandag 26.august. Børge Skårdal, daglig leder i E124 Haukeliveien AS inviterte til drøftingsmøte for å finne nye muligheter for å få fortgang i prosjektet E134 frem til E18, som ser ut til å ha stanset fullstendig opp.

Løsningen for veivalg er på ingen måte bestemt

Møtet hadde ingen fullmakter, men det var et mål om å finne frem til kreative løsninger for den nye veien, som så kunne formidles videre inn i prosjektet. Løsningen for veivalg er på ingen måte bestemt.

Det kreves videre utredninger og kostnadsanalyser som så må vurderes grundig i kommende politiske behandlinger, både i Lier og i Røyken uansett veivalg for trase gjennom Lier. Slik jeg ser muligheten fremover blir det å velge mellom «pest eller colera» uansett veiløsning. Den optimale løsningen finnes ikke!

Daglig leder Børge Skårdal og møteleder presiserte at det var samstemt enighet om at Husebyalternativet var dødfødt til videre utredning. Det var ikke politisk støtte for denne løsningen i Lier uansett! Det var et godt signal å merke seg for oss som var tilstede!

I Lierposten siste uke leste jeg i flere innlegg at politikerne (de fleste) i Lier gikk for Vikeralternativet fordi denne løsningen sparte dyrket mark og fordi debattantene mente det var umulig å dele opp mer av Liers gårdsbruk i søndre del av bygda!

Velger man bare Vikeralternativet utredet får vi ikke ferdig vei før i 2035

At denne løsningen argumenteres for som en «hokus pokus» løsning på veiutfordringene i Lier forundrer meg. Veiløsningen er ingen enkel sak! Velger man bare Vikeralternativet utredet får vi ikke ferdig vei før i 2035, ble det opplyst på gjeldende møte.

Dette handler om NTP og kravspekk for nye veiprosjekter. Et annet moment som jeg ber Lierpostens lesere å notere seg er at dersom Vikeralternativet velges går det tapt 100 mål dyrket mark av beste kvalitet.

Landbruksdepartementet har pålagt dagens politikere å ikke/eller i minst mulig grad bygge ned dyrket mark. Gjelder ikke dette pålegget i Vikeralternativet? Jeg bare spør? Innlegget påpeker oppdeling av bruk i ytre Lier.

Gjelder ikke dette argumentet for enda en ny vei litt lenger nordøst i bygda en der dagen trase ligger? Er det noe bedre at andre innbyggere i bygda belastes av ny vei enn oss på Linnes/Gullaug eller at andre gårdsbruk deles enda mer opp?

Tidligere utredning fra SVV har vist at Viker har lavest trafikknytte av alle forslagene fra SVV

På nevnte møte kom det frem forslag som å lage en miljøgate med fartshumper og lyskryss på dagens veitrase for å den måten å øke trafikknytten i et eventuelt Vikeralternativ. Tidligere utredning fra SVV har vist at Viker har lavest trafikknytte av alle forslagene fra SVV.

Derfor er SVV så lite villig å satse på dette alternativet!

Et annet alternativ som ble foreslått var å få avklart hvor mye dyrket mark som ville gå med dersom det ble bygget videre på dagens E134 veitrase; men bygget ut for 3 kjørefelt eller alternativet 4 kjørefelt?

En eventuell løsning må selvfølgelig samholdes med forventet trafikkutvikling og nedbygging av dyrket mark. Lier kommuneplanutvalg har tidligere jobbet for kulvert fra tunellutgangen og like frem til dagens kryss for å kunne tilbakeføre dyrket mark over tunellutgangen. Dette er store arealer som dyrkes i dag.

Jeg ber om at dette arealet også inkluderes i SVV sine utredninger og kalkyler på bruk av dyrket mark. Dersom dagens tras skulle bli valgt på kort sikt kunne man arbeide videre på lang sikt med tunnel/bru fra Hurumlandet og over til Holmestrand for å ta av for senere trafikkutvikling.

Dersom dagens trase videreutvikles

Veiplanleggingen skal innbefatte tilknytning til E18 etter ny beslutning i Samferdselsdepartementet. Dersom dagens trase videreutvikles og fører fram til Amtmannskrysset, bøyer inn i Strandveien mot dagens kryss ved Vitbank og ny vei legges over dagens SVV eiendom opp på E18 vil det også spares heimer og arbeidsplasser for mange mennesker.

Dersom det er politisk stemning for å hente frem den gamle reguleringsplanen for R 23 igjen og bygge videre på den er det en mulighet for at man kan rekke en tidligere ferdigstillelse til neste NTB. Da ble det forespeilt at veien kunne være klar for bygging alt i 2023.

At innbyggerne i Gullaug, Lahell og Spikkestadbakkene er lei av trafikk og støy, usikkerhet for barn og barnebarn forstår jeg veldig godt.

Mitt ønske og håp er at møtet i E134 Haukeliveien AS setter fortgang i veiprosjektet igjen og at det legges frem løsninger til videre politisk behandling som ivaretar minst mulig bruk av dyrket mark, snarest mulig løsning, og en vei som kan løse innbyggernes bekymring for barn og barnebarns sikkerhet så raskt som mulig.

Bro, tunnel og demokrati

"Viker-alternativet vil koste samfunnet omkring tre milliarder kroner mer"  

Kommentarer til denne saken