I avtalen som de fem partiene underskrev fredag morgen, står det at i den kommende perioden vil samarbeidspartiene føre en politikk med grønn vekst, basert på FNs bærekraftsmål.

– Vi ønsker å sikre bred politisk involvering og deltakelse fra alle partiene i kommunestyret, i det viktige arbeidet med å bygge en ny kommune, felles identitet og kultur, står det i avtalen.

Ønskene

Videre står det at Asker kommune skal være:

 • En kommune med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende tettsteder.
 • Et godt sted å vokse opp, bo og jobbe i, og et godt sted å bli gammel.
 • En nasjonal foregangskommune for framtidsrettede, miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger, hvor det gjennomføres klimakutt i overgangen til et lavutslippssamfunn.
 • En utvikler av lokalt næringsliv i hele kommunen i alle størrelsessegmenter.
 • En sosial bærekraftig kommune som setter innbyggerne i sentrum og er inkluderende.
 • En kommune som oppmuntrer til frivillig arbeid og et rikt kulturliv.
 • En kommune med sunn og god økonomistyring.
 • En attraktiv arbeidsgiver med ansatte som trives og leverer tjenester av høy kvalitet.

Forpliktelsene

Partiene er også enige om at de ønsker et bredt politisk samarbeid med et tidsperspektiv som går lengre enn den første kommunestyreperioden de neste fire årene.

Partene har derfor forpliktet seg til:

 • Å følge Fellesnemndas innstilling i saker knyttet til konstituering, politisk struktur og reglementer.
 • Å arbeide for enighet om samfunns- og arealdel i ny kommuneplan, med utgangspunkt i vedtatt planprogram.
 • At områder som nyttes eller kan nyttes til jordbruk, som hovedregel ikke skal reguleres til utbyggingsformål.
 • I samarbeid komme fram til omforente forslag til budsjetter i årlige Handlingsprogram, og andre forslag med budsjettmessige konsekvens i Formannskap eller Kommunestyre. Fellesnemndas handlingsregler legges til grunn og videreføres i perioden, tillagt en nedtrappingsplan for gjeldsgrad til maksimum 100 prosent.
 • Å regulere ny E18 gjennom Asker i tråd med vedtatt kommuneplan med tunneler, bussvei og sykkelvei med kobling til Røykenveien i tunnel.
 • Å ta en aktiv pådriverrolle for et godt kollektivtilbud i helse Asker med mer båt, buss og tog.
 • Å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår med særlig oppmerksomhet på utenforskap, inkludering og ensomhet.
 • Å ha en god eldreomsorg med fokus på aktivitet, møteplasser og helse.
 • Å gi frivilligheten gode og forutsigbare rammevilkår.
 • Å ikke innføre eiendomsskatt.

Utvalgsoppsett

Partiene er også enige om en fordeling av posisjoner, og har forpliktet seg til å stemme sammen om denne pakken i det konstituerende kommunestyremøtet 15. oktober.

 • Ordfører: Høyre
 • Varaordfører: Høyre
 • Formannskap: Høyre (5), Sp (1), V (1) og KrF (1). Første vara: Høyre
 • Utvalg for Velferd: Leder (Høyre) og nestleder (Høyre)
 • Utvalg for Oppvekst: Leder (Sp) og nestleder (Høyre)
 • Utvalg for Samfunnstjenester: Leder (V) og nestleder (Høyre)
 • Utvalg for Medborgerskap: Leder (Høyre) og nestleder (Sp)
 • Utvalg for Plan og byggesak: Leder (Høyre) og nestleder (V)
 • Kontrollutvalget: Leder fra opposisjonen