Dette er koronareglene som gjelder i Asker nå

Per i dag er forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Asker slik:

DEL

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a.Treningssentre og lignende steder.
b.Museer.
c.Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
d.Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
e.Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1.Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
2.Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3.Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:

a.Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder.
b.Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år.
c.Tros- og livssynshus.
d.Fritidsklubber for barn og ungdom.
e.Biblioteker.
f.Gallerier og annen utsalg av kunst.
g.Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
h.Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.
i.Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlige sårbare grupper. Likevel slik at det ikke skal pågå aktiviteter for andre på slike steder.
0Endret ved forskrift 8 des 2020 nr. 2638 (i kraft 9 des 2020 kl. 00.01).

§ 2. Bruk av munnbind

De som oppholder seg innendørs på offentlige steder skal – i tillegg til å holde avstand til andre personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort – bruke munnbind slik som nærmere omtalt i andre og tredje ledd og i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for følgende personer i følgende situasjoner:

a.Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
b.Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen. Det samme gjelder sjåfør og elever i bil som brukes i kjøreopplæring.
c.Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for de som trener eller utøver tilsvarende fysisk aktivitet.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand til besøkende. Den gjelder likevel ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

§ 3. Lokale begrensninger for arrangementer og sammenkomster

Ved gjennomføring av arrangementer og sosiale sammenkomster, gjelder følgende lokale begrensninger i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften):

a.Innendørs arrangementer: Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Forbudet omfatter likevel ikke:
1.Begravelser og bisettelser. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det være fast seteplassering av alle som ikke er unntatt fra avstandskrav i medhold av covid-19-forskriften § 13c tredje ledd.
2.Minnestund. Etter begravelse eller bisettelse kan det samles inntil 20 personer. Arrangøren har ansvaret for at generelle smittevernregler og avstandskrav overholdes.
3.Vielser, dåp og lignende ritualer. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være tilskuere til stede.
4.Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være tilskuere til stede.
5.Produksjon av arrangementer for digital fremvisning. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være flere enn 5 personer til stede i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
6.Gudstjenester og tilsvarende bønnesamlinger julaften og 1. juledag. Likevel slik at det ikke er tillatt å ha mer enn 50 gjester i kirker og forsamlingslokaler med plass til 400 gjester eller flere. I kirker og forsamlingslokaler med plass til minimum 100 gjester, tillates inntil 30 gjester. Arrangøren har ansvaret for at generelle smitteverntiltak og avstandskrav overholdes i og utenfor lokalet.
7.Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører i juletiden fra og med 23. desember til og med 1. januar. Likevel slik at det ikke er tillatt å invitere mer enn 20 gjester på slike arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at generelle smitteverntiltak og avstandskrav overholdes i og utenfor lokalet.
b.Utendørs arrangementer: Ved gjennomføring av utendørs arrangementer, skal det ikke være flere enn 200 personer til stede samtidig. Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
c.Private sammenkomster som ikke er arrangement: Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet gjelder heller ikke for minnestund etter begravelse eller bisettelse der det kan samles inntil 20 personer forutsatt at generelle smitteverntiltak og avstandskrav overholdes.

Fra og med 23. desember til og med 1. januar gjelder den nasjonale anbefalingen om unntak for private sammenkomster to valgfrie dager i juletiden. Generelle smitteverntiltak og avstandskrav skal overholdes. Øvrige dager i denne perioden gjelder begrensningen på maksimalt 10 personer inklusive husstanden.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

0Endret ved forskrifter 8 des 2020 nr. 2638 (i kraft 9 des 2020 kl. 00.01), 18 des 2020 nr. 2892 (i kraft 19 des 2020 kl. 00.01).

§ 4. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

§ 5. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved visse virksomheter

Virksomhet som drives i kjøpesentre og andre butikklokaler, og lokaler som ikke er stengt i medhold av § 1, skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern, samt ha egne skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges. Videre skal virksomheten organiseres slik at besøkende og gjester som oppholder seg i virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. Tillatt antall besøkende i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Kommunedirektøren kan stenge virksomhet som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 6. Skjenkestopp

Serverings- og skjenkesteder som holder åpent, kan ikke skjenke alkohol.

Kommunedirektøren kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 7. Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

§ 8. Karantene

Innbyggere og besøkende i Asker kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Asker kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

§ 9. Ansvar

Asker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 10. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 13. november 2020 kl. 00:01 og gjelder inntil videre. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. november 2020 nr. 2286 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Asker kommune, Viken.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken