Gå til sidens hovedinnhold

Dette er den nye forskriften som gjelder i Asker fra midnatt

Forskriften ble vedtatt enstemmig i formannskapet i Asker tirsdag 12. januar, og gjelder fra 13. januar klokken 00.01.

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Asker kommune:

§ 1. Stenging av enkelte offentlige steder og virksomheter I samsvar med nasjonale anbefalinger for kommuner med høyt smittetrykk holdes følgende offentlige steder og virksomheter for innendørs aktivitet stengt:

a. Treningssentre og lignende steder. b. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder. c. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.

Første ledd gjelder ikke:

1. Toppidrettsutøvere som har særskilt unntak med egen regulering. 2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 3. Organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlige sårbare grupper.

§ 2. Bruk av munnbind

De som oppholder seg innendørs på offentlige steder skal, i tillegg til å holde avstand til andre personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort, bruke munnbind slik som nærmere omtalt i andre og tredje ledd og i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for følgende personer i følgende situasjoner:

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen. Det samme gjelder sjåfør og elever i bil som brukes i kjøreopplæring.

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand til besøkende. Den gjelder likevel ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for de som trener eller utøver fysisk aktivitet.

§ 3. Begrensninger for arrangementer og sammenkomster

Ved gjennomføring av arrangementer og sosiale sammenkomster, gjelder de til enhver tid begrensningene i antall personer som kan delta på innendørs og utendørs arrangementer i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). I samsvar med Covid-19-forskriften skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Uavhengig av gjeldende antallsbegrensninger, er det bare tillatt å arrangere eller delta på arrangementer og sosiale sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle kan holde minimum én meters avstand til andre personer som ikke er i samme husstand eller barnehage- eller barneskolekohort. Det gjelder egne regler i Covid-19-forskriften om avstand mellom personer og antall personer i fastmonterte seter.

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Asker kommune, Viken.

§ 4. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved visse virksomheter og arrangementer Krav til smittevernfaglig drift ved enkelte virksomheter og arrangementer følger av nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 (Covid-19-forskriften).

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Helsedirektoratet utgir nasjonale veiledere for smittevernfaglig drift, og det er utarbeidet egne bransjestandarder for enkelte bransjer som må følges.

Virksomhet som drives i kjøpesentre og andre butikklokaler, samt lokaler som ikke er stengt i medhold av § 1, skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Videre skal virksomheten organiseres slik at besøkende og gjester som oppholder seg i virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller barnehage- eller barneskolekohort. Tillatt antall besøkende i lokalet beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Kommunedirektøren kan stenge virksomhet som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 5. Skjenkeforbud

I samsvar med nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 (Covid-19-forskriften) er det for serverings- og skjenkesteder og arrangementer som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5 ikke tillatt å skjenke alkohol.

§ 6. Hjemmekontor I samsvar med nasjonale anbefalinger for kommuner med høyt smittetrykk, skal arbeidsgivere sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 7. Karantene Innbyggere og besøkende i Asker kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karanteneregler slik de fremgår av nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 (Covid-19-forskriften).

§ 8. Ansvar Asker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 9. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 13. januar 2021 kl. 00:01 og gjelder inntil videre. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. nov. 2020 nr. 2343 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Asker kommune, Viken.

Kommentarer til denne saken