Kommunedirektøren i Asker har lagt fram et budsjettforslag for 2022 med driftsinntekter på ca. 8,2 mrd. kroner og et overskudd på 2,5 prosent av driftsinntektene – tilsvarende ca. 200 mill. kr. Vi kan slå fast at kommuneøkonomien i Asker er god, og at framtidsutsiktene er stabilt gode for en av Norges rikeste kommuner.

Handlingsprogrammet 2022–2025 redegjør for de demografiske endringene Asker-samfunnet står overfor, med økningen i antall eldre som den største utfordringen. Å sikre et forsvarlig og nødvendig tilbud til eldre med omsorgsbehov, vil bety en betydelig kostnadsøkning i velferdssektoren for Asker kommune. I 2020 var dekningen for institusjon på 9,6 prosent for Asker og 11,4 prosent for landet. En videreføring av dagens dekningsgrad avstedkommer et behov for 350 nye omsorgsplasser i 2030. Forslaget til handlingsplan slår fast at dekningsgraden på sykehjemsplasser må reduseres, kombinert med fire tiltak:

  1. Det skal legges til rette for at eldre kan bo lengre hjemme.
  2. Det skal tas ut større potensial fra frivilligheten.
  3. Det skal tas ut større potensial av pårørendeinnsats.
  4. Velferdsteknologi skal redusere behovet for hjemmetjenester og omsorgstiltak.

Senior Norge kan ikke se at kommunen har gjort en konkret vurdering av realismen i disse forslagene, heller ikke skisseres noen løsninger på de grunnleggende kapasitets- og kvalitetsutfordringene som kommunen allerede nå står overfor innen eldreomsorgen.

Senior Norge er bekymret for et stort gap mellom tilrettelegging for at «innbyggerne skal kunne leve aktive og friske liv» og at eldre innbyggere som er syke skal få forsvarlig og nødvendig bistand «når de trenger det». For ikke å snakke om, de som i økende grad ikke er friske, men som ikke enda har behov for hjemmetjenester–hva er planen?

  • På hvilke områder er det tenkt at de frivillige og pårørende skal komme inn?
  • Er det enkeltstående frivillige eller organisert frivillighet?
  • Hvordan skal et omfattende forpliktende samarbeid med pårørende og organisasjonene utvikles for å sikre at det er de riktige tilbudene som gis og at ulike tilbud koordineres?
  • Er det avsatt midler i handlingsplanen?

Det planlegges bygging av 550 boliger pr. år i Asker de neste årene. Vi savner en satsing på nye og alternative boformer for eldre (i kommunal og/eller privat regi) i boligveksten som foregår, spesielt nær trafikk-knutepunkter–for å kunne redusere presset på sykehjems- og omsorgsplasser.

Velferdsteknologi er bra, men samtidig vil mange ha krav på analoge tjenester. Det krever innsats og en helhetlig plan fra kommunen for å bidra til at brukere aksepterer og tar teknologien i bruk.

Senior Norge henstiller Askers kommunepolitikere om å:

  • Framskynde planlagte omsorgsboliger i 2026–2028 i Handlingsplanen.
  • Vedta et taktskifte som proaktivt adresserer de tre overordnede K’er i eldreomsorgen: kvalitet, kapasitet, kompetanse for å møte strategiene i temaplanen ‘Leve hele livet i Asker'