Ordfører Lene Conradi og leder for hovedutvalg for velferd Cecilie Lindgren skriver i tirsdagens RHA at «Det skal være rom for alle i Asker», og introduserer med dette Askers langsiktige boligpolitikk.

De skriver blant annet: «Boligutviklingen i Asker handler om å få en fremtidsrettet boligutvikling som løser behovet for et større mangfold av boliger som markedet etterspør,» og «Boligpolitikken vil fremover være sentral for å løse kommunens utfordringer, om det dreier seg om å tiltrekke seg barnefamilier og arbeidskraft, at vi blir flere eldre, eller å redusere klimaavtrykk.»

Det er riktig at boligpolitikken bidrar til alle de tre bærekraftsdimensjonene – både kommunens klimamessige, sosiale og økonomiske bærekraft.

Les også

Vi ønsker en framtidsrettet boligutvikling som løser behovet for et større mangfold av boliger

Det erkjennes at Asker er en stor kommune i Osloregionen hvor det er et prispress på boliger, samtidig som Askersamfunnet er helt avhengig av stor bredde i arbeidskraft også fremover, noe som betyr at det særlig må legges til rette for rimeligere boliger. Det poengteres at private aktører må gis langsiktig forutsigbarhet for investeringer i Asker.

Dette er et spennende og viktig arbeid som skal vedtas gjennom en temaplan i 2024.

Ordfører og utvalgsleder skriver dog ikke så mye om hvordan disse målene skal oppnås. Startskuddet er så vidt gitt. Planen skal utformes gjennom gode medvirkningsprosesser hvor kunnskap og deltagelse vil stå sentral.

Når da Askers flotte villaområder allerede fredes før startstreken, sentrale boligområder er ferdigregulerte og kjempedyre, og de fleste nye boligområder vil være langt unna kollektivknutepunkter - samt være i konflikt med hensyn til naturmangfold eller matjord - må det stilles spørsmål hvordan - og ikke minst hvor - disse gode målsettinger skal oppnås. Det er jo tid for realpolitikk i stedet for festtaler.

Hallenskog

Hallenskog peker seg ut som del av løsningen. Dette er et område sentralt i Asker hvor boligtomtene ikke er overpriset. Da tomtene er store, er det gode muligheter for etablering av, og eksperimentering med, nye boformer med småhus og tunbebyggelse. Området har en flott beliggenhet like ved marka/Blåfjell naturreservat og har ingen matjord. Med moderne former av mikromobilitet og relativ korte avstander til både Heggedal stasjon og Røyken stasjon kan kommunen selv styre at utvikling ikke blir bilbasert.

Utviklingen kan gå hånd i hånd med de nødvendige investeringer i infrastruktur for vei, vann og avløp, som uansett er nødvendige for forsvarlig beredskap til de mer enn 250 husstander som allerede bor i Hallenskog.

I dagens kommuneplan er Hallenskog avsatt til fremtidig boligområde. På grunn av rekkefølgebestemmelser har utviklingen -som mange private har hatt store forventninger til og basert sine investeringer på- stått på stedet hvil over lang tid.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

I ny kommuneplan som forventes vedtatt vinter 2023 er Hallenskog derimot foreslått formålsendret til LNF-områder!

Det er svært uheldig hvis disse flotte direkte tilgjengelige boligområder etter mange tiår med tilrettelegging skulle glippe rett før målstreken når Asker kommunens temaplan «bærekraftig boligpolitikk» vedtas i 2024.