Det handler ikke bare om «en ny kai i Hurum». For denne kaia vil nemlig bli kommunens mest miljøvennlige kai og sørge for en kortreist og bærekraftig transport av rene stein- og overskuddsmasser fra de store byggeprosjektene på Østlandet. Vi snakker her om et tiltak som vil redusere belastningene av tungtransport på veiene i Asker, Bærum og spare miljøet for store mengder CO2-utslipp.

Les også: Svelviksand svarer beboerne: – Svært liten grunn til å bekymre seg

I tillegg til at det er miljøvennlig så vil prosjektet også være med å bidra til å kurere storsamfunnet og byggebransjens store hodepine på Østlandet for tiden; hvor skal vi gjøre av all overskuddsmassen for store bygg- og samferdselsprosjekter som E18 Vestkorridoren, Ringeriksbanen og E16, E16 Bjørum-Skaret, ny vannforsyning Oslo, Asker og Bærum vannverk og Fornebubanen? Disse enkeltstående, pågående prosjektene vil bare de kunne medføre to millioner lastebilturer på veiene i Asker, Bærum og Stor-Oslo i årene som kommer, med den slitasje og enorme miljøbelastninger dette vil medføre.

Nå ønsker vi i Svelviksand og Stange Gruppen å frakte mest mulig av disse massene sjøveien i stedet. Og til det trenger vi tillatelse til å bygge en ny, midlertidig kai i Hurum.

En rykende fersk rapport fra Norconsult viser at ved å eksempelvis transportere stein fra utbyggingen av det nevnte vannforsyningsprosjektet på Huseby, til enten Sjursøya og Fornebu og videre sjøveien til Verket, i stedet for å frakte det med lastebiler til Drammen havn, så reduseres klimagassutslippet med nærmere 2300 tonn CO₂ pr. år, eller et samlet utslipp tilsvarende drøyt 1.000 privatbiler per år. Utslippene reduseres altså i størrelsesorden 75 prosent.

Så dette monner! Planene er også er helt i tråd med Regjeringens strategi for økt nærskipsfart der man skal flytte betydelig mengder tungtransport fra vei over på sjø. Ved transport av steinen til Verket kan råvarene dessuten benyttes videre som ressurs.

I over 100 år har vi i Svelviksand vært en betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til asfalt- og betongindustrien, og det er benyttet samfunnskritiske og kortreiste råvarer fra Svelviksand i betongen til de fleste bygg og anlegg i Oslo-området. I tillegg har vår virksomhet bidratt til store skatteinntekter og trygge arbeidsplasser i Hurum i mange tiår, og nå vil vårt nye prosjekt tilføre dette lokalsamfunnet ytterligere et betydelig antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser.

Planene våre nå er å legge ned utskipningsanlegget på sørsiden av Verket og i stedet bygge en midlertidig lekter-kai på nordsiden av Ryggen. På denne måten frigjør vi et i langt større til allmenne formål i tett befolket område enn det som tas i bruk i nord. Området vi snakker om ligger over en kilometer unna det mest brukte rekreasjonsområdet i Dramstadbukta. Også turstien vil opprettholdes, og den eneste endringen er at turstien nå vil krysse over en tunnel hvor våre varer blir fraktet ut og inn i sandtaket.

Og knusingen på Verket vil for øvrig bli mye mindre støyende med tilført stein

som er enklere å knuse, i tillegg til at knusingen vil skje innendørs. Og uansett så er det vårt klare samfunnsansvar å sørge for en drift der hensynet til naboer, ansatte, omgivelser og miljø alltid står høyt på agendaen.

Vi ønsker nå å frakte rene steinmasser av høy kvalitet sjøveien til den nye kaia i nord, masser som så kan gjenbrukes i betong og asfalt. I tillegg vil det også være mulig for lokale selskap som Buskerud Betong å frakte varer sjøveien via den nye kaien. Og det er heller ingen planer om å fylle opp dagens sandtak da hovedandelen av massene vil bli gjenbrukt mens de resterende massene kan bli benyttet til tilbakeføring av terreng for senere eventuell bebyggelse.

Prosjektet vårt har fått sterk støtte fra blant andre Bærum Ressursbank, Oslo Havn og flere av de største massetransportørene i regionen. Prosjektdirektør hos Bærum Ressursbank; Tore Gulli har karakterisert det hele som «både grønt, miljøvennlig og langsiktig».

Så vår oppriktige vurdering og konklusjon er at planene som nå skal behandles i formannskapet i Asker vil legge til rette for store miljøbesparelser i regionen, flere grønne arbeidsplasser og bidra til å løse et stort samfunnsproblem på Østlandet uten at det vil skape ekstra ulemper eller sjenanse for naboer eller andre.

Oppsummert mener vi konsekvensene av den nye kaien blant annet vil være:

  • Mulighet for større båter som vil gi færre anløp
  • Vi fristiller større areal til allmenne formål enn den nye kaien vil kreve
  • Mer båttransport som gir mindre veitransport
  • Flere grønne arbeidsplasser og sirkulærøkonomi
  • Store miljøbesparelser for hele regionen
  • Sikrer lokalt næringsliv